กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/39726/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ทางการเกษตร
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืช ทั้งก่อน และ/หรือหลังการเก็บเกี่ยว
๒. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลพ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เคมี ,ชีวเคมี ,ชีววิทยา ,ปฐพีวิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
และออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประ-
กอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ ๒. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 และ 13,010 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือเอกสาร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
๑. ความละเอียดรอบคอบ ๔๐ คะแนน ๒. ความเข้าใจงาน ๓๐ คะแนน ๓. ความถูกต้องของงาน ๓๐ คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments