กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 41 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลิงค์: https://iqepi.com/39653/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน,พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบุคคล
๒.งานให้บริการทางเอกสารของทางราชการและบันทึกข้อมูล
๓.งานจัดการประชุม
๔.งานอำนวยการและประสานงานต่าง ๆ
๕.งานที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศอื่นๆ
๖.งานอาคารสถานที่
๗.ให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
๘.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.การศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อยกร่างแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรม
2.การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ
3.ให้คำปรึกษา หารือ แนะนำข้อกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกรม ตีความข้อกฎหมาย ข้อตกลงและสัญญาต่าง ๆ
4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป
5.ตอบข้อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป
๕.ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรม
๖.พิจารณาอุทธรณ์คำขอร้องการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของกรม
๗.ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นโจทก์หรือจำเลย
๘.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
2.รวมรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3.จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4.ศึกษาผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5.ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.การศึกษา รวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
2.จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่างๆ
3.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปี
4.งานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5.จัดประชุม สัมมนา ให้บริการสถิติข้อมูลต่างๆ
6.การจัดทำแบบสอบถาม ติดตามประเมินผลการฝึก
7.ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
8.จัดทำและออกแบบทดสอบคัดเลือกและวัดผลให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการฝึก
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ การฝึกในสถานประกอบการและ
ฝึกที่ไม่ใช่ช่าง รวมทั้งการฝึกเพื่อเปลี่ยนงาน งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ งานแข่งขันฝีมือแรงงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก การจัดทำตารางการฝึกการทดสอบ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก
9.ประสานงานเกี่ยวกับเงินทุนช่วยเหลือผู้รับการฝึกปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538
10.ประสานงานเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและงานเกี่ยวกับการพัฒนาคำขอตั้งสถานฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้น และติดต่อประสานการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท
11.ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางคอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์ หรือ เครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมรถยนต์
๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์ หรือ เครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือ แมคคาทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างไฟฟ้า
๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างกลโรงงาน)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างกลโรงงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างกลโรงงาน
๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางเทคโนโลยีการออกแบบและเครื่องแต่งกาย หรือ ทางผ้าและเครื่องแต่งกาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก
๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments