งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  รายงานพิเศษ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

เตรียมสอบท้องถิ่นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39562/ หรือ
เรื่อง: คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เตรียมสอบท้องถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำหรับการสอบท้องถิ่น ระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. ปวท. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตรวจสอบสาขาวิชาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเตรียมสอบในส่วนของภาค ข.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภทบริหารท้องถิ่น

คุณวุฒิ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

คุณวุฒิ ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) ดาวน์โหลด

ประเภทวิชาการ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด 3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด 3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ) ดาวน์โหลด 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

ประเภททั่วไป

คุณวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.

4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) ดาวน์โหลด
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) ดาวน์โหลด 4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) ดาวน์โหลด 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) ดาวน์โหลด 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) ดาวน์โหลด
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลด

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments