งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  รายงานพิเศษ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

เตรียมสอบท้องถิ่นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39562/ หรือ
เรื่อง: คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เตรียมสอบท้องถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำหรับการสอบท้องถิ่น ระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. ปวท. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตรวจสอบสาขาวิชาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเตรียมสอบในส่วนของภาค ข.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภทบริหารท้องถิ่น

คุณวุฒิ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

1101นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

คุณวุฒิ ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

2101นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด2102นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
2103นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด2104นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
2105นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด2106นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
2107นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด2108นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
2109นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด

ประเภทวิชาการ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

3101นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3102นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3103นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3104นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3105นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3106นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3201นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3202นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3203นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3204นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3205นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3206นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)ดาวน์โหลด
3301นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3302นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3303นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)ดาวน์โหลด3401นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3402นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3403นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3501นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3601นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3602พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3603นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3604นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)ดาวน์โหลด3605แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)ดาวน์โหลด
3606นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3607นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3608โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3609นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3610นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3611นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3612เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3613ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3614นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3615นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3701วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3702สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3703นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3704วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3705วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3706วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3707นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)ดาวน์โหลด3801นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3802นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3803นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3804บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)ดาวน์โหลด3805นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3806นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3807นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3808ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด3809นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
3810นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลดพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด

ประเภททั่วไป

คุณวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.

4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)ดาวน์โหลด4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)ดาวน์โหลด
4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)ดาวน์โหลด4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)ดาวน์โหลด4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4705นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
4802เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)ดาวน์โหลด4803เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)ดาวน์โหลด
4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments