มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงค์: https://iqepi.com/39553/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. งานด้านรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของระดับคณะ
๓. การบันทึกข้อมูลผลการประเมินและหลักฐานเอกสารอ้างอิงลงในระบบสารสนเทศ (IQA) และ (CHE QA Online)
๔. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารคณะ
๕. จัดทำเล่มคู่มือประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) – ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา – ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ( Word , Excel ) – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมดูแล รักษา ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒. บันทึกวีดิทัศน์ การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายภายใน (Internet)
๔. ตรวจ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง Software ต่าง ๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน – ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน – ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รับ – ส่งหนังสือราชการ
๒. ขออนุมัติดำเนินการการเบิกจ่ายของคณะ สถาบัน สำนัก กอง
๓. ติดตามค้นหาหนังสือและคืนแก้ไข
๔. พิมพ์หนังสือราชการและร่างหนังสือโต้ตอบ
๕. จัดเก็บและค้นหาเอกสารระเบียบ คำสั่ง มติ ต่างๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม – การติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ( Word , Excel )
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments