งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560 รวม 65 อัตรา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://iqepi.com/39504/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการกษาปณ์,นักบัญชี,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์,พนักงานนำชม,นายช่างโลหะ,นายช่างหล่อ,ช่างฝีมือ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานชาย,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างโลหะ,เจ้าพนักงานการคลัง,พนักงานทั่วไป,พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างกษาปณ์,พนักงานเหรียญกษาปณ์,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2560กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 65 อัตรา

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง

ลำดับตำแหน่งกลุ่มงานวุฒิอัตรา
1นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านเคมี)วิชาชีพเฉพาะปริญญาตรี1
2นักบัญชีบริหารทั่วไปปริญญาตรี1
3เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สินบริหารทั่วไปปริญญาตรี1
4เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์บริหารทั่วไปปริญญาตรี1
5เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินบริหารทั่วไปปริญญาตรี1
6เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์บริหารทั่วไปปริญญาตรี1
7พนักงานนำชมบริหารทั่วไปปริญญาตรี1
8นายช่างโลหะเทคนิคปวส.1
9นายช่างหล่อเทคนิคปวส.2
10ช่างฝีมือบริการปวส.2
11นายช่างไฟฟ้าเทคนิคปวส.1
12เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเทคนิคปวส.1
13เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบริการปวส.2
14พนักงานชายบริการปวส.2
15เจ้าพนักงานพัสดุบริการปวส.2
16เจ้าพนักงานธุรการบริการปวส.2
17เจ้าพนักงานธุรการบริการปวท.1
18ช่างโลหะเทคนิคปวส.1
19เจ้าพนักงานพัสดุบริการปวส.1
20เจ้าพนักงานการคลังบริการปวส.2
21พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษเทคนิคปวส.2
22พนักงานการเงินและบัญชีบริการปวช.1
23พนักงานทั่วไปบริการม.61
24พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่) และ

(ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา)

บริการม.62
25พนักงานขับรถยนต์บริการม.35
26พนักงานทั่วไปบริการม.31
27พนักงานเหรียญกษาปณ์บริการม.319
28ช่างกษาปณ์บริการม.31
29พนักงานบริการบริการม.34

ตุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

1. คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็ฯโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รกะทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันที่เริ่มจ้าง)

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงหลักฐานว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ช่างเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมธนารักษ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments