กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560 รวม 65 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://iqepi.com/39504/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการกษาปณ์,นักบัญชี,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์,พนักงานนำชม,นายช่างโลหะ,นายช่างหล่อ,ช่างฝีมือ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานชาย,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างโลหะ,เจ้าพนักงานการคลัง,พนักงานทั่วไป,พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างกษาปณ์,พนักงานเหรียญกษาปณ์,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2560กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 65 อัตรา

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มงาน วุฒิ อัตรา
1 นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านเคมี) วิชาชีพเฉพาะ ปริญญาตรี 1
2 นักบัญชี บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1
3 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1
4 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1
5 เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1
6 เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1
7 พนักงานนำชม บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1
8 นายช่างโลหะ เทคนิค ปวส. 1
9 นายช่างหล่อ เทคนิค ปวส. 2
10 ช่างฝีมือ บริการ ปวส. 2
11 นายช่างไฟฟ้า เทคนิค ปวส. 1
12 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เทคนิค ปวส. 1
13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริการ ปวส. 2
14 พนักงานชาย บริการ ปวส. 2
15 เจ้าพนักงานพัสดุ บริการ ปวส. 2
16 เจ้าพนักงานธุรการ บริการ ปวส. 2
17 เจ้าพนักงานธุรการ บริการ ปวท. 1
18 ช่างโลหะ เทคนิค ปวส. 1
19 เจ้าพนักงานพัสดุ บริการ ปวส. 1
20 เจ้าพนักงานการคลัง บริการ ปวส. 2
21 พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ เทคนิค ปวส. 2
22 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ ปวช. 1
23 พนักงานทั่วไป บริการ ม.6 1
24 พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่) และ

(ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา)

บริการ ม.6 2
25 พนักงานขับรถยนต์ บริการ ม.3 5
26 พนักงานทั่วไป บริการ ม.3 1
27 พนักงานเหรียญกษาปณ์ บริการ ม.3 19
28 ช่างกษาปณ์ บริการ ม.3 1
29 พนักงานบริการ บริการ ม.3 4

ตุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

1. คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็ฯโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รกะทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันที่เริ่มจ้าง)

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงหลักฐานว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ช่างเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมธนารักษ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments