กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2560 รวม 54 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กอ.รมน.

กอ.รมน.

ลิงค์: https://iqepi.com/39501/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ,พนักางนดูแลระบบข้อมูล,พนักงานบริการ,พนักงานเคร่องมือหาข่าว,พนักงานงบประมาณ,ช่างเขียน,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 2560กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร

กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประากศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน แลการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง กลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง อัตราว่าง ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20 อัตรา และปีงบประมาณ 2561 จำนวน 34 อัตรา รวมทั้งสิ้น 54 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง กลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้า อัตราว่าง ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20 อัตรา และปีงบประมาณ 251 จำนวน 34 อัตรา รวมทั้งสิ้น 54 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการ จะดำเนินการคัดสรรในคราวเดียวกัน ตามผลคะแนน ผู้ที่มีคะแนนในลำดับที่ 1-20 จะทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2560 ผู้ที่มีคะแนนในลำดับที่ 21-54 จะทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2561 กรณี ผู้ที่มีคะแนนในลำดับที่ 1-20 สละสิทธิ์ไม่มาทำสัญญาตามที่กำหนด จะสอบถามความสมัครใจผู้ที่มีคะแนนในลำดับที่ 21 เป็นต้นไปในคุณวุฒิที่ตรงตามตำแหน่ง เข้าปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2560 จนครบ

กลุ่มงานบริการ

 1. พนักงานธุรการ รวม 35 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 13 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  22 อัตรา
 2. พนักงานการเงินและบัญชี รวม 7 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 2 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  5 อัตรา
 3. พนักงานพัสดุ รวม 4 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  3 อัตรา
 4. พนักงานดูและระบบข้อมูล รวม 2 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  1 อัตรา
 5. พนักงานบริการ รวม 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  – อัตรา
 6. พนักงานเครื่องมือหาข่าว รวม 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  – อัตรา
 7. พนักงานงบประมาณ รวม 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ – อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  1 อัตรา
 8. ช่างเขียน รวม 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ – อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

 1. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล รวม 2 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวนอัตรารับ 1 อัตรา
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวนอัตรารับ  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธสมัครเข้ารับการเลือกสรร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ไม่รับบุคคลพลเรือนชาย ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ได้แก่ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ในปี พ.ศ.2561 ผู้ที่หลีกเลี่ยงเข้ารับการตรวจเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการไต่สวนการกระทำความผิด หรือถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 1. พนักงานธุรการ
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. พนักงานการเงินและบัญชี
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. พนักงานพัสดุ
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. พนักงานดูและระบบข้อมูล
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. พนักงานบริการ
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. ช่างเขียน
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. พนักงานเครื่องมือหาข่าว
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 8. พนักงานงบประมาณ
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 9. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับ หรือ download ใบสมัครได้ที่ www.isocthai.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษษความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา ในเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา และภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 นาฬิกา

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด) และจะรับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

 1. ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และใบระเบียบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 3. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กอ.รมน. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กอ.รมน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments