จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -9 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลิงค์: https://iqepi.com/39221/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 9 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานวิชาการและการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์และการส่งเสริมสหกรณ์
2) ศึกษาวิเคราะห์ อุปสรรค และปัญหาข้อขัดข้องในการส่งเสริมสหกรณ์ หรือการดำเนินงานของสหกรณ์ หรือผลที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุงระเบียบ หรือวิธีการส่งเสริมสหกรณ์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ
3) รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4) ช่วยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการจัดตั้งหรือการขยาย ปรับปรุง สหกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์
6) ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) ดำเนินการ หรือประสานงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์
8) เผยแพร่การสหกรณ์ ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
9) เข้าร่วมประชุม จัดทำคู่มือ จัดทำคำชี้แจง และข้อเสนอแนะต่างๆ ในงานส่งเสริมสหกรณ์
10) ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงรวมใจ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบัติ) (100 คะแนน) เวลา 2 ชั่วโมง ทดสอบความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word Excel, Power Point การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัต

– สมรรถนะ
1) มีความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงรวมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : จังงหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัคร ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามขั้นตอน ดังนี้ 1. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (การสอบข้อเขียน) ผู้สมัครที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 จึงมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 2. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 2.1 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ 2.2 การสอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งที่ 2) /ผู้ที่จะถือ… ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments