กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 มิ.ย. 2560 รวม 24 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://iqepi.com/39191/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานคร

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการบิหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่างๆ เช่น งานธุรการ บางบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 24 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด

สิทธิประโยชน์ ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงนราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานรากชาร พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระยะเวลาจ้าง ไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตรากำลัง (ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจัดจ้างจนถึง 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ด้วย)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 อ่านต่อจากประกาศฯ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3. การรับสมัคร

3.1 เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com หัวข้อ “การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560” อ่านต่อจากประกาศฯ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร

4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และกรทะรวงการต่างประเทศจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th และ https://mfa.job.thai.com

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments