การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 2560 รวม 123 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

ลิงค์: https://iqepi.com/39165/ หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศแล้ว!!,นักวิชาการ,นักบัญชี,นักฝึกอบรม,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกรคอมพิวเตอร์,นักประมวลผลข้อมูล,นักบริหารงานพัสดุ,พยาบาลวิชาการ,ช่าง,พนักงานธุรการ-พัสดุ,พนักงานใช้เครื่องกล,พนักงานสนาม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,350-20,040
อัตราว่าง: 123
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพมหานคร

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศที่ ฝทม. 4/2560

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  1. คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางการเงิน หรือทางการตลาด ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  2. คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  3. คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี ตำแหน่ง นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
  4. คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
  5. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟ้ากำลัง ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา
  6. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
  7. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง วิวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
  8. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา
  9. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา
  10. คุณวุฒิปริญยาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 4 อัตรา
  11. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
  12. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
  13. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 17 อัตรา
  14. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา
  15. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
  16. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเลขานุการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา
  17. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา
  18. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชากาจัดการโลจิสตเิกส์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3 พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา
  19. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา
  20. คุณวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา
  21. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา

กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศสามารถเทียบคุณวุฒิได้ที่ สำนักงาน ก.พ. เว็บไซต์ ww.ocsc.go.th คลิกที่ ระบบรับรองคุณวุฒิ จากนั้น คลิกที่ ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-accredititation และ ผู้ที่มีคุณวุฒิต่างประเทศ ต้องได้รับการพิจารณารับรอง โดยสำนักงาน ก.พ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ไม่ได้ และการสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครแล้ว

3.2 ผู้สมัครต้องเป้นบุคคลผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการบรรจุ การแต่างตั้ง และการถอดถอนพนักงาน พ.ศ.2506 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกอบกับ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 และไม่มีลักษณะต้องห้าม คือไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันรับสมัคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 หรืออยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา และต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์

3.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ กรณีที่ตรวจสอบในภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

3.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จ และไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ การไฟฟ้านครหลวง จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวงทั้งสิ้น

4. การดำเนินการสอบ กำหนดขั้นตอน ดังนี้

4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ทาง www.mea.or.th

4.2 การสอบข้อเขียน คุณวุฒิที่ 1)-20) วันที่ 17 มิถุนายน 2560

ประกาศผลการอสบข้อเขียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ทาง www.mea.or.th

สำหรับคุณวุฒิที่ 21) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 21

4.3 การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop เฉพาะคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรีที่ผ่านเกรฑ์การสอบข้อเขียน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

4.4 คุณวุฒิที่ 1)-20) ตรวจหลักฐานเอกสารผู้เข้าสอบ/ตรวจประวัติอาชญากรรม ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 สำหรับคุณซุฒิที่ 21) ตรวจประวัติอาชญากรรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

5. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสอบ

การสอบข้อเขียน การทดสอบภาคปฏิบัติ กิจกรรม MEA Career Workshop และสอบสัมภาษณ์ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรเข้าสอบ มาแสดงในการสอบด้วย ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จาก www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560


วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 มิ.ย. 2560
สอบวันที่: 17 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments