เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ค. -22 มิ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสภาการศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/39162/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**เลขาธิการสภาการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง ากรสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

หน่วยงานที่จะบรรจุ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 39
 2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 100
 3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 140
 4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 142
 5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 159
 6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 172

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณซุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบ

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธการสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบแบบปรนัย ดังนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎมหายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   • กฎมหายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   • กฎมหายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   • กฎมหายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
   • กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
   • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการศกึษาของประเทศไทยและต่างประเทศ
  3. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศษ.2560-2579
  7. ประมวลจริยธรรม
  8. การคิด วิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 2. การสอบเพื่อวัดความเหมะาสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500-19250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรและวิธีการสอบ

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบแบบปรนัย ดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติกราชการ และที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่
   1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   5. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
   6. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   7. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
   8. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   9. กฎหมาย่วาด้วยการศึกษาแห่งชาติ
   10. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงึกษาธิการ
   11. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
   12. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
   13. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ
   14. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   15. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
   16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
   17. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
   18. ประมวลจริยธรรม
   19. การคิด วิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ เลขาธิการสภาการศึกษา :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ เลขาธิการสภาการศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments