กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ค. -12 มิ.ย. 2560 รวม 34 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://iqepi.com/39157/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ศุลการักษ์,กะลาสี,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากรกรุงเทพมหานคร

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ
2. ปฏิบัติงานทางการจัดทำสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม
3. ช่วยในการสำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
4. รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูล
การนำเข้า/ส่งออกสินค้าที่รวบรวมจากใบขนสินค้า
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการด้านข้อมูลสถิติต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
6. ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้
7. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร เบิก – จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
8. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ)

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกตำแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 2. การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สำหรับตำแหน่งศุลการักษ์ และตำแหน่งกะลาสี เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและบัญชี
2. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารงบประมาณ การเงินและบัญชี ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดการจัดทำงบประมาณและรายงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี หรืองบการเงินของหน่วยงาน
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ)

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกตำแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 2. การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สำหรับตำแหน่งศุลการักษ์ และตำแหน่งกะลาสี เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : ศุลการักษ์
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
วิธีการประเมิน : การทดสอบว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ – ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน – หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน การทดสอบวิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ – ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน – หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน

– สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกตำแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 2. การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สำหรับตำแหน่งศุลการักษ์ และตำแหน่งกะลาสี เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลรักษา ควบคุม เฝ้าทำความสะอาด ขูดสนิม และทำสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนทำหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุ และดูแลกว้านสมอสำหรับดึงหรือหย่อนเชือกเรือ เมื่อเรือจอดทอดสมอ และเมื่อเรือจอดเทียบท่า
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ)

– ทักษะ
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
วิธีการประเมิน : การทดสอบว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ – ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน – หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน การทดสอบวิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ – ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน – หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน

– สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกตำแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 2. การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สำหรับตำแหน่งศุลการักษ์ และตำแหน่งกะลาสี เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,430-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร เบิก – จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐาน และทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
3. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word และ Microsoft Excel) ทั้งนี้ แบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นเอกสารปกติ ไม่ใช่อักษรเบรลล์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว จะไม่มีแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ และโปรแกรมสังเคราะห์เสียงร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ เนื่องจากเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานตามสภาพการทำงานจริงที่ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องปฏิบัติงาน กรมศุลกากรจะทดสอบการปฏิบัติงานก่อน ผู้ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : ประเมินผู้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการเลือกสรร จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการทดสอบการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรมศุลกากรจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 20 อันดับแรกเท่านั้น การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการสอบการปฏิบัติงาน และคะแนนการสอบสัมภาษณ์รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศุลกากร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศุลกากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments