กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560 รวม 200 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://iqepi.com/39127/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาพัฒนา,(อสพ.),รุ่นที่70
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

1.2 จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

จำนวน 200 อัตรา

1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด

1.4 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสิรมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างชุมชนสัมมาชีพ และพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล

อ่านต่อ..ดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงค์ด้านล่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บัญชีจัดสรรจํานวน อสพ. และงบประมาณในการคัดเลือก อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐
ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน อสพ.ที่จัดสรร ใหจังหวัด งบประมาณที่จัดสรร
ตอจังหวัด
หมายเหตุ
(คน) (บาท)
1 กระบี่ 8 53 2 10,000
2 กาญจนบุรี 13 98 3 15,000
3 กาฬสินธุ์ 18 135 3 20,000
4 กําแพงเพชร 11 78 2 15,000
5 ขอนแก่น 26 199 5 30,000
6 จันทบุรี 10 76 2 10,000
7 ฉะเชิงเทรา 11 93 2 15,000
8 ชลบุรี 11 92 1 15,000
9 ชัยนาท 8 53 1 10,000
10 ชัยภูมิ 16 124 3 20,000
11 ชุมพร 8 70 2 10,000
12 เชียงราย 18 124 4 20,000
13 เชียงใหม่ 25 204 5 25,000
14 ตรัง 10 87 2 10,000
15 ตราด 7 38 1 10,000
16 ตาก 9 63 2 10,000
17 นครนายก 4 41 2 5,000
18 นครปฐม 7 106 2 10,000
19 นครพนม 12 99 2 15,000
20 นครราชสีมา 32 289 6 35,000
21 นครศรีธรรมราช 23 169 4 25,000
22 นครสวรรค์ 15 130 3 15,000
23 นนทบุรี 6 52 1 10,000
24 นราธิวาส 13 77 12 15,000
25 น่าน 15 99 3 15,000
26 บึงกาฬ 8 53 1 10,000
27 บุรีรัมย์ 23 189 5 25,000
28 ปทุมธานี 7 60 1 10,000
29 ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 2 10,000
30 ปราจีนบุรี 7 65 2 10,000
31 ปัตตานี 12 115 9 15,000
32 พระนครศรีอยุธยา 16 209 4 20,000
33 พะเยา 9 68 2 10,000
34 พังงา 8 48 1 10,000
35 พัทลุง 11 65 2 15,000
36 พิจิตร 12 89 2 15,000
37 พิษณุโลก 9 93 2 10,000
38 เพชรบุรี 8 93 2 10,000
39 เพชรบูรณ์ 11 117 3 15,000
40 แพร่ 8 78 2 10,000
41 ภูเก็ต 3 17 1 5,000
42 มหาสารคาม 13 133 3 15,000
43 มุกดาหาร 7 53 1 10,000
44 แม่ฮ่องสอน 7 45 2 10,000
45 ยโสธร 9 79 2 10,000
46 ยะลา 8 58 5 10,000
47 ร้อยเอ็ด 20 193 4 20,000
48 ระนอง 5 30 1 5,000
49 ระยอง 8 58 1 10,000
50 ราชบุรี 10 104 2 10,000
51 ลพบุรี 11 124 3 15,000
52 ลําปาง 13 100 3 15,000
53 ลําพูน 8 51 1 10,000
54 เลย 14 90 3 15,000
55 ศรีสะเกษ 22 206 4 25,000
56 สกลนคร 18 125 4 20,000
57 สงขลา 16 127 4 20,000
58 สตูล 7 36 1 10,000
59 สมุทรปราการ 6 50 1 10,000
60 สมุทรสงคราม 3 36 1 5,000
61 สมุทรสาคร 3 40 1 5,000
62 สระแก้ว 9 59 2 10,000
63 สระบุรี 13 111 3 15,000
64 สิงห์บุรี 6 43 1 10,000
65 สุโขทัย 9 86 2 10,000
66 สุพรรณบุรี 10 110 4 10,000
67 สุราษฎร์ธานี 19 131 3 20,000
68 สุรินทร์ 17 159 4 20,000
69 หนองคาย 9 62 2 10,000
70 หนองบัวลําภู 6 59 1 10,000
71 อ่างทอง 7 73 2 10,000
72 อํานาจเจริญ 7 56 1 10,000
73 อุดรธานี 20 156 4 20,000
74 อุตรดิตถ์ 9 67 2 10,000
75 อุทัยธานี 8 70 1 10,000
76 อุบลราชธานี 25 219 5 25,000
รวมทั้งหมด 878 7,255 200 1,040,000

 


วิธีการสมัครงาน  กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการพัฒนาชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments