สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 พ.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://iqepi.com/39078/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ฝ่ายวิศวกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษากรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโครงการในเชิงวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงจัดทำข้อเสนอประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและประเมินราคาการก่อสร้างในเชิงวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของโครงการที่รับผิดชอบ อำนวยความสะดวก ประสานงาน และจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ติดตาม บริหารจัดการ ประมาณการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ประสานงาน วิเคราะห์สถานการณ์และเป็นผู้แทนในการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
· มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
· มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ หรือการบริหารงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี
· ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก โดยแนบผลสอบจากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือ
เช่น TOEIC , TOEFL , CU-TEP , TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
· มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
· กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
· ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
· ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6) เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
8) ผลการสอบภาษาอังกฤษ
เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
การรับสมัครและการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
· วิธีการยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ. จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครส่งมาทางอีเมล์ nitirucht@neda.or.th (กรุณาส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF)
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
· ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502
· คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี โดย สพพ. จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไม่ครบตามที่ สพพ. ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที หากเห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครน้อยราย คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจขยายระยะเวลารับสมัครหรือยกเลิกการ รับสมัครคราวนี้และดำเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการคัดเลือก หรือ สพพ. ไม่ได้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ฝ่ายวิศวกรรม ถือเป็นที่สุด

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments