สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://iqepi.com/38872/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการ
วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมือง และทางผังเมือง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตราการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การติดตามประเมินผลนโยบายและแผน – การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม – การจัดทำแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ – นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – การผังเมือง – เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม – ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาหรือจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนิติการทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ ของหน่วยงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments