งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ค. -19 พ.ค. 2560

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/38870/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 19 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

——————-

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกรประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหรกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานาชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการบิรหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงานตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉฑาะตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขา่วิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางการสหกรณ์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์ และการส่งเสริมสหกรณ์
 3. ศึกาษวิเคราะห์ อุปสรรค และปัญหาข้อขัดข้องในการส่งเสริมสหกรณ์หรือการดำเนินงานของสหกรณ์หรือผลที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการส่งเสริมสหกรณ์ หรือความสัมพันธ์ ระหว่างการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ
 4. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้เหมะาสมกับสถานการณ์
 5. ช่วยศึกษาวิะคราะห์โครงสร้างการจัดตั้ง หรือการขยาย ปรับปรุง สหกรณ์
 6. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์
 7. ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็ฯไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ดำเนินการหรือประสานงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์
 9. เผยแพร่การสหกรณ์ ฝึกอบรมสมาชิสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 10. เข้าร่วมประชุม แนะนำ และตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพระากระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20 ถนนพิชย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments