มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ค. -23 พ.ค. 2560 รวม 16 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลิงค์: https://iqepi.com/38842/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักสื่อสารมวลชน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 23 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างให้ เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน โดยทดสอบความรู้ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงานการติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปล เรียบเรียงข่าวประจำวันทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์และสรุปข่าวประจำสัปดาห์ จัดทำข้อความ คำประกาศ คำบรรยาย คำขวัญ บทความ สารคดีและเรื่องน่ารู้สำหรับใช้ออกอากาศในรายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุภาคภาษาต่างๆ ตรวจ วิจัย ผลิตเอกสารเพื่อประกอบการวางแผนและเผยแพร่ พิจารณาบทความ คำร้องเรียน คำร้องทุกข์ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ – หลักการสื่อประชาสัมพันธ์ – คุณลักษณะสื่อ – กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ – การใช้สื่อเพื่อเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ – การประเมินผลการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปล เรียบเรียงข่าวประจำวันทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์และสรุปข่าว ประจำสัปดาห์ จัดทำข้อความ คำประกาศ คำบรรยาย คำขวัญ บทความ สารคดีและเรื่องน่ารู้สำหรับใช้ออกอากาศในรายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุภาคภาษาต่างๆ ตรวจ วิจัย ผลิตเอกสารเพื่อ
ประกอบการวางแผนและเผยแพร่ พิจารณาบทความ คำร้องเรียน คำร้องทุกข์ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน – การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวและการรายงานข่าว – หลักการเขียนและการอ่านที่ถูกต้อง – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประชาคมเซียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การวิเคราะห์ การวิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ รายงานประจำปี ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนานักศึกษา แผนความเสี่ยง แผนการเงิน แผนการจัดการความรู้ และแผนอื่นๆ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน เข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาบรรณและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ – การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา – การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยชำนัญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ การแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การเขียนกำหนดการ คำกล่าวขอบคุณ คำกล่าวเปิด – ปิดการประชุม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบภาพ ฉาก และตัวอักษรประเภทต่างๆ ออกแบบและจัดทำแผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อชักจูงให้ประชาชนมีความสนใจและได้รับความรู้ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช่างศิลป์ – ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ – ความรู้ทางด้านนวัตกรรมสมัยใหม่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี ภาษี การประกันสังคม และระเบียบทางด้านการเงินและบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้งานคำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริการระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลบอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งแบบแปลนต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและนำเสนอผลงานในรูปแบบภาพ PERSPECTIVE ใช้โปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (๒๕ คะแนน) การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และ Microsoft Office Word ๑.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ๑.๓ ทักษะการคำนวณ (๒๕ คะแนน) ทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล (๒๕ คะแนน) ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. บริการที่ดี ความตั้งใจและพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การดำรงตนและประพฤติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 4. ความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วย
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments