งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 31 พ.ค. -22 พ.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

สวทช.

ลิงค์: https://iqepi.com/38829/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์,นักวิชาการ,นักวิจัย,ที่ปรึกษา,เจ้าพน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 พ.ค. – 22 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวทช.กรุงเทพมหานคร

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ31/01/2017

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารโครงการ การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้านหลักการทางการตลาด การนำเสนอขาย การจัดทำรายงาน
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและบริหารจัดการในการจัดอบรม/โครงการ/สัมมนา ให้กับบุคลากรในสายวิชาทางด้านไอที และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
2. วางแผนทางกลยุทธ์ทางการตลาด และดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร
3. บริหารจัดการ ประสานงานวิทยากร รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร
4. ดำเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร ซึ่งจะต้องทำการประสานงาน/เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า พันธมิตร เพื่อให้ตัวชี้วัดทางด้านรายได้ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จำนวนหลักสูตร จำนวนครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นทั้งภาพรวมของแผนก และรายบุคคล
5. มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ


นักวิเคราะห์/งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี
3. การเขียนเชิงวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิจัยตลาด หรือแผนธุรกิจ
4. การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยี / โครงการ บริหารจัดการด้านการวิจัย
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์จากผลงานเทคโนโลยีพร้อมข้อเสนอแนะ
2. ร่วมศึกษาสืบค้น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ธุรกิจเทคโนโลยี และแผนธุรกิจ
3. รับผิดชอบการติดตาม วางแผน ให้สามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยได้
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิเคราะห์/งานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือวิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนอได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล


ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms Word และ Ms Excel ได้
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรในสาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
วันที่ประกาศ10/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์


นักวิชาการ/หน่วยฝึกอบรม
วันที่ประกาศ24/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
2. ทักษะการประสานงาน
3. รักการบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำเนื้อหาในการจัดกิจกรรม/หลักสูตร/โครงการ/การจัดสรรทุน
2. ติดต่อ ประสานงาน และติดตามกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เอกสารประกอบกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประชุมวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติ/ค่าย/การแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ความรู้ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมข้อมูลของโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุน
5. เก็บรวบรวม จัดเตรียม จัดแบ่งกลุ่ม แยกประเภท จัดทำปรับปรุงเนื้อหา/ข้อมูลในฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้ทันสมัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิเคราะห์/งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน
วันที่ประกาศ24/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : – ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ – ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางเน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้
3. มีความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และพร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านดังกล่าวได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ / ประสานงาน / เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล / บริการแก่ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลกิจกรรม และผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2. บริหารจัดการโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงาน ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการตลาดในการสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและถูกต้องในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
4. ติดต่อ / ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย /ลูกค้า / นักวิจัย / พันธมิตร / เครือข่าย ตลอดจนจัดหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอโครงการได้
5. ดำเนินการจัดทำแผน / ติดตามผล / ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
6. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย / พันธมิตร / เครือข่าย / ลูกค้าระดับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม / สถาบัน / สมาคม / ภาครัฐ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก สวทช.


นักวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์
วันที่ประกาศ24/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ (เคมีพอลิเมอร์) เคมีอินทรีย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์และ/หรือการดัดแปรทางเคมีสารอินทรีย์หรือสารพอลิเมอร์ การวิเคราะห์ตรวจสอบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเคมี/สารพอลิเมอร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะ/ความรู้ด้านการสังเคราะห์สารเคมี/พอลิเมอร์ (organic/polymer synthesis), การดัดแปรทางเคมี (chemical modification), materials characterization

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การสังเคราะห์ / ดัดแปรทางเคมีพอลิเมอร์ และวัสดุทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์
2. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมีของวัสดุ
3. การขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อการใช้งานเป็นวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
4. การดูแลห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักวิเคราะห์/งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ28/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี
3. การเขียนเชิงวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิจัยตลาด หรือแผนธุรกิจ
4. การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยี / โครงการ บริหารจัดการด้านการวิจัย
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์จากผลงานเทคโนโลยีพร้อมข้อเสนอแนะ
2. ร่วมศึกษาสืบค้น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ธุรกิจเทคโนโลยี และแผนธุรกิจ
3. รับผิดชอบการติดตาม วางแผน ให้สามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยได้
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิเคราะห์/งานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ28/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือวิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนอได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันที่ประกาศ01/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ การจัดทำแผนงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการสรุปใจความสำคัญ
2. มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลงานด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน รวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภายในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผล
2. ประสานงานภายในและภายนอก สวทช. กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผนของสำนักพัฒนากำลังคน มีการตรวจสอบและประเมินผล มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูลผลงานและการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำรายงาน นำเสนอ เพื่อรายงานผลงาน การตรวจสอบและประเมินผลงานเทียบแผน รายงานการวิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนของ สวทช. ตามนโยบายของผู้บริหาร

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน สวทช. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments