งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -12 พ.ค. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลิงค์: https://iqepi.com/38764/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี,นักบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 12 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)กรุงเทพมหานคร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต  ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส   (จำนวน 2 อัตรา) เกรด 5 – 8 ส่วนงบการเงิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. อายุไม่เกิน 40  ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี  การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. เป็นผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA) (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ)

ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี   (จำนวน 1 อัตรา)
เกรด 4 ส่วนควบคุมระบบบัญชีสาย  2

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 30  ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น  Word, Excel เป็นอย่างดี
เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63   ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310    โทรศัพท์  0 2202 1268  และ 0 2202 1951   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  หรือ  www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 พ.ค. 2560
แหล่งที่มา: http://www.ghb.co.th/th/career_detail.php?cms_id=1620&MenuT=28&parent=career.php&cid_id=45

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments