กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://iqepi.com/38695/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดูแลอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมด ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ตรวจสอบระบบจัดเก็บ Log file และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
(4) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง และแก้ไขข้อผิดพลาดของชุดคำสั่ง สำหรับระบบงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(5) จัดทำและพัฒนาระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทำระบบกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบชั้นความลับของการเข้าถึงชั้นข้อมูล ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(7) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบเครือข่าย
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศภายในองค์กร
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอนาคต
9. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ Thailand 4.0
10. ความรู้เกี่ยวกับ Mobile Application
11. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :อินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments