สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -5 พ.ค. 2560 รวม 5 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/38483/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล,ช่างโลหะ,พนักงานประจำสำนักงาน,นายช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ค. – 5 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตรวจสอบ บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานด้านเครื่องกลให้พร้อม ใช้อยู่เสมอ งานติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล ให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สำรวจ รวบรวมข้อมูลจัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และงานด้าน เครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน รวมทั้งติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำและบริการกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค (ช่างเครื่องกล) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค (ช่างเครื่องกล) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค (ช่างเครื่องกล) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2.สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวิจิตรศิลป์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านออกแบบและผลิตแผ่นประคองฝ่าเท้า รองเท้าผู้พิการขาเทียม และกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้พิการ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ สามารถวิเคราะห์รอยพิมพ์ฝ่าเท้า ความผิดปกติของขา และเท้า ออกแบบ ผลิต ประกอบ แผ่นประคองฝ่าเท้า รองเท้าผู้พิการ ขาเทียม และกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้พิการ ตรวจ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน ให้คำปรึกษาแนะนำจัดทำข้อมูล เชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ ทั่วไปให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทาง ช่างศิลป์ เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติ งานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียน (อัตนัย) 2.สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทาง ช่างศิลป์ เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติ งานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียน (อัตนัย) 2.สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทาง ช่างศิลป์ เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติ งานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียน (อัตนัย) 2.สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.สอบข้อเขียน (อัตนัย)100 คะแนน 2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่ รับ – ส่ง หนังสือราชการ สามารถพิมพ์หนังสือราชการได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา ประสานจัดเตรียม บริการ อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ รวมทั้งดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน เช่น อุปกรณ์การสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ วีดีทัศน์ เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ ทำหน้าที่ขับรถยนต์ และบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของสำนักงาน หรือปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
– ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 100 คะแนน 2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : ช่างโลหะ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างโลหะ ดูแล ควบคุม ตรวจ ซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยโลหะ หรืออลูมิเนียม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งสิ่งก่อสร้าง ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูลเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค (ช่างโลหะ) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค (ช่างโลหะ) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค (ช่างโลหะ) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 100 คะแนน 2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments