ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 เม.ย. 2560 รวม 300 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/38415/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4
ประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560
—————————————
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ประมาณการอัตราว่าง เพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
3.2 เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
3.3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนามายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
3.5 สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกาหนด
3.6 หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6100
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6100, FAX : (662) 0-2558-6269, 0-2558-6270 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
2
4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 เพศ ชาย/หญิง และต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
4.2 มีสัญชาติไทย
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
4.9 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
4.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
4.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
5. การยืนยันการสมัครและชาระเงิน
5.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลของผู้ฝากประวัติที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงกับที่ธนาคารกาหนดเป็นผู้สมัครและจะส่ง e-mail ให้มาชาระค่าธรรมเนียมการสอบ ส่วนผู้ฝากประวัติที่มีคุณสมบัติไม่ตรง ธนาคารจะไม่แจ้งกลับ ซึ่งธนาคารขอสงวนสิทธิในการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ฝากประวัติไม่สามารถเรียกร้อง หรือโต้แย้งใดๆได้ทั้งสิ้น
เมื่อท่านได้รับ e-mail จากธนาคารแล้ว ให้สั่งพิมพ์เอกสารแบบชาระค่าธรรมเนียม
การสอบในกระดาษ A4 นาแบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชาระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาทาการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 เมษายน 2560 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
3
ผู้ฝากประวัติที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 และสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant.com ภายใน 2 วันทาการหลังจากการชาระเงิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นได้
5.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ
สอบข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและที่นั่งสอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์
http://www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว
ไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 – 6 ภายในระยะเวลา
2 วันทาการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใดๆมิได้
6. อัตราเงินเดือน
กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
7. การสอบคัดเลือก
7.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
7.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
7.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
7.1.3 วิชาความละเอียดแม่นยา
7.2 การสอบสัมภาษณ์ จะดาเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น
7.3 การทดสอบบุคลิกภาพ
8. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หากมี
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจานวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล เพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจานวนที่ต้องการ โดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลาดับ ดังนี้
4
ลาดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
ลาดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ลาดับที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีเอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
9. เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนด และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสถานที่ที่กาหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารมาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด ดังนี้
9.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร
3) วันที่สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
9.2 บัตรประจาตัวประชาชน
9.3 ทะเบียนบ้าน
9.4 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่
สอบสัมภาษณ์)
9.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
9.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยธนาคารกาหนด
วันสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560
5
หากไม่นาเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน
หรือ ในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
10. การประกาศผลการสอบ
10.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
10.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยเรียงลาดับจาก
ผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับ ทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมสอบข้อเขียนเท่ากัน ธนาคาร จะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลาดับถัดไป ปัจจัยที่ 4 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 5 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารกาหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และใช้เลขประจาตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลาดับ โดยเรียงลาดับก่อนหลัง และธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพิ่มเติมจากจานวนความต้องการ
11. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
11.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
11.2 เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง บรรจุ และแต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการ สรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2560 ในครั้งนี้ โดยเรียงตามลาดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
6
11.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างหรือความจาเป็นของ สาขา/สนจ./ส่วนงาน ที่ธนาคารกาหนด หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานการพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
ปีบัญชี 2560 ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในสาขา/สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่า
สละสิทธิและธนาคารจะตัดสิทธิออกจากบัญชีสารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
11.4 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน
สืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่าน
ตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
11.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
11.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ และสาขา/
สนจ./ส่วนงาน ที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
ธนาคารกาหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยจะจัดอบรมให้ความรู้และสามารถเริ่มปฏิบัติงานตามส่วนงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป
12. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และ จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกาหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม โดยผู้สมัครสอบตามประกาศธนาคารฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของประกาศฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
7
ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทาการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560
ลงชื่อ สุรพงศ์ นิลพันธุ์
(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8
เอกสารการแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ 1. เพศชาย-หญิง 2. มีวุฒิการศึกษาดังนี้
ลาดับ
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
1
วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.
วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.
วิศวกรรมการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ประมง, อุตสาหกรรมประมง, เทคโนโลยีชนบท, อุตสาหกรรมเกษตร, พัฒนาการเกษตร, ธุรกิจการเกษตร, บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร, บริหารธุรกิจการเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป, ส่งเสริมการเกษตร, ส่งเสริมธุรกิจเกษตร, ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์, การจัดการผลิตสัตว์, การจัดการผลิตพืช, ผลิตกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีการเกษตร-การจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า, เทคโนโลยีผลิตสุกร, เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยี ชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เกษตรผสมผสาน
2
ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ., วท.บ.
ทษ.ม., ศ.ม., วท.ม., ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ทุกสาขาวิชา
3
บธ.บ. , วท.บ.
บธ.ม. , วท.ม.
การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , การเงินและการลงทุน, บริหารการเงินและการธนาคาร , บริหารการเงินและการคลัง , การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, การธนาคารและธุรกิจการเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ , การจัดการการเงิน, การเงินเชิงประมาณ , การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ, การเงินการธนาคาร (Money and Banking), บริหารการเงิน (Financial Management)
4
บธ.บ., บช.บ
บช.ม., บธ.ม.
บัญชี (Accounting), บัญชีต้นทุน (Costing), บัญชีเพื่อการจัดการ, การสอบบัญชี, บัญชีแบบบูรณา, การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม, บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
เอกสารแนบ
9
ลาดับ
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
5
บธ.บ., ศศ.บ.
กต.ม.,บธ.ม.,ศศ.ม.
การตลาด, การตลาดทั่วไป, การบริหารการตลาด, เทคนิคทางการตลาด
6
ศศ.บ., บธ.บ.
ศศ.ม., บธ.ม. บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ , การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ, การตรวจสอบภายใน
10
กาหนดการสอบและคัดเลือก
รายการ
วัน/เวลา
หมายเหตุ
1. ปิดรับสมัคร
21 เมษายน 2560
www.irecruitbaac.com
2.ชาระเงิน
19 – 25 เมษายน 2560
เวลา 8.30 – 15.30 น.
พิมพ์ใบชาระเงินและตรวจสอบ
การชาระเงินได้ที่
www.ibaacapplicant.com
(สามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ภายใน 2 วันทาการ
หลังวันที่ชาระเงิน)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
11 พฤษภาคม 2560
www.baac.or.th/content-job.php
4.สอบข้อเขียน
21 พฤษภาคม 2560
สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร
5.ประกาศผลสอบข้อเขียน
2 มิถุนายน 2560
www.baac.or.th/content-job.php
6.สอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ
ประมาณ 5 – 9 มิถุนายน 2560
สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร
7.ประกาศผลการคัดเลือก
28 มิถุนายน 2560
www.baac.or.th/content-job.php
8.เข้ารับการอบรมและเริ่มปฏิบัติงาน
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560
11
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง (100 คะแนน)
1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ใช้เวลา 2.00 ชั่วโมง (100 คะแนน)
2.1 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
2.1.1 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
2.1.2 การบริหารงานสินเชื่อ
2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
2.1.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
2.2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
2.2.1 ความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น
2.2.2 ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น
(ด้านธุรกรรมทางการเงิน ตราสารทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน การคานวณดอกเบี้ย
การลงทุน การวางแผนทางการเงิน)
2.3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธ.ก.ส.
2.3.2 ผลิตภัณฑ์และบริการ
2.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
2.6.1 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2.6.2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบท
2.6.3 ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการเงินชุมชน
2.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
2.7.1 หลักการตลาดเบื้องต้น
2.7.2 การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร
2.7.3 ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
2.8 หลักการการบริหารเบื้องต้น
– การคิดเชิงวิเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสื่อสาร จิตมุ่งบริการ และการทางานเป็นทีม
2.9 จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล
3. วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลา 30 นาที (50 คะแนน)

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ค. 2560
สอบวันที่: 21 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments