ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 เม.ย. 2560 รวม 6 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/38401/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธนาคาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
———————————————————–
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ และกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
ประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานระดับคณะกรรมการธนาคาร ระดับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
งานกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ มาตรการและเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ งานจัดทาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งมอบอานาจของธนาคาร
งานตรวจและให้คาแนะนาการจัดทาคาสั่งธนาคารของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบคุณภาพของธนาคาร งานพัฒนาระบบคุณภาพของธนาคาร งานนาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการให้บริการของธนาคาร งานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระบบคุณภาพ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร งานกาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
การดาเนินงาน คู่มือ คาชี้แจง วิธีปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ด้านการให้บริการของธนาคาร งานประสานและการตรวจประเมินภายในองค์กรด้วยตนเองของส่วนงาน งานติดตามผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน งานพัฒนา ปรับปรุง ดูแลข้อมูล งานให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิดเห็นในระบบคุณภาพ และงานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกาหนด บริหารนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจของธนาคาร งานกาหนดทิศทางองค์กร งานจัดทาแผนดาเนินงาน (Business Plan) งานวิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ งานจัดทางบประมาณ งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน งานขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายบริการ ระบบประเมินผลงานและคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการประสานความเข้าใจความร่วมมือกับรัฐสภาและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6555 FAX : (662) 0-2558-6341 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
2
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่งผู้บริหารทีมระดับ 10 กลุ่มงานพัฒนาองค์การ จานวน 1 อัตรา 2.1.1 อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านพัฒนาองค์การ/
การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง
2.1.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทาโครงสร้างองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.1.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.1.5 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การนาเสนอ
และการเขียนรายงาน
2.1.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point เป็นอย่างดี
2.2 ตาแหน่งผู้ชานาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ)ระดับ 10 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
คุณภาพ จานวน 1 อัตรา
2.2.1 อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ บัญชี/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์
และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ(SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น TQA หรือ PMQA
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.2.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.2.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานหรือกระบวนการทางานเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้
2.2.6 มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ การนาเสนองาน และการเขียนรายงานการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ
2.3 ตาแหน่งพนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การไม่เกินระดับ 9 กลุ่มงานพัฒนาองค์การ จานวน 1 อัตรา
2.3.1 อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.3.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านพัฒนาองค์การ/
การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง
3
2.3.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทาโครงสร้างองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.3.5 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การนาเสนอ และการเขียนรายงาน
2.3.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point เป็นอย่างดี
2.4 ตาแหน่งพนักงานแผนงานไม่เกินระดับ 9 กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ จานวน 2 อัตรา
2.4.1 อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.4.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ/ การเงินการธนาคาร/ การบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.4.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทา
แผนกลยุทธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.4.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.4.5 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การนาเสนอ และการเขียนรายงาน
2.4.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point เป็นอย่างดี
2.5 ตาแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพไม่เกินระดับ 8 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
คุณภาพ จานวน 1 อัตรา
2.5.1 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.5.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ บัญชี/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.5.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ด้าน
การทางานเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ(SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น
เช่น TQA หรือ PMQA ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.5.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.5.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานหรือกระบวนการทางานเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้
2.5.6 มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ การนาเสนองาน และการเขียนรายงานการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ
4
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด
ทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 เมษายน 2560 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330-6
ทั้งนี้ หากมีจานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้
5
5. การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และให้ผู้สมัครนาเสนอ
ประวัติการทางาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าว
ที่ E-mail chidchanok.ch@baac.or.th
ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะทาการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะนาผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคาร
เป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกาหนด
เลขประจาตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับคะแนน
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับจากรหัสประจาตัวผู้สมัครสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลาดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน
7. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกาหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร
8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลาดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกาหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งทาหนังสือ
ค้าประกันตามที่ธนาคารกาหนด
6
8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก สาหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2562
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้
โดยไม่เรียงลาดับ
9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทาแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทาบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทาการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
(ลงชื่อ) สุรพงศ์ นิลพันธุ์
(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments