Thai PBS เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

Thai

Thai PBS

ลิงค์: https://iqepi.com/38356/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลสื่อออนไลน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**Thai PBSกรุงเทพมหานคร

Thai PBS เปิดรับสมัครสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ นำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลสถิติเทรนความนิยม (Trending) และความคิดเห็น (Feedback) ในสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ตามช่วงเวลา และ/หรือตามประเภทกิจกรรมแคมเปญ
นำเสนอสถิติในรูปแบบประเภทต่างๆ รายงานแก่ทีมงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลสถิติสื่อออนไลน์
ออกแบบรายงานขั้นสูง และความต้องการใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของ สื่อออนไลน์แต่ละประเภท รวมถึงปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์สถิติใหม่ๆ
ศึกษาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน
คุณสมบัติทั่วไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล การตลาดดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสม
มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานจัดทำรายงานสถิติวิเคราะห์สื่อออนไลน์ การบริหารจัดการและดูแลสื่อออนไลน์มากกว่า 3 แพลตฟอร์ม ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการ เข้าใจคุณลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่น เป็นต้น
เข้าใจระบบ หลักการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และความคิดเห็นในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เช่น Google Analytic, Facebook Insight และการจัดเก็บของแพลตฟอร์มอื่นๆ เป็นอย่างดี
มีทักษะการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล รวมถึงรูปแบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
มีทักษะการใช้โปรแกรมการดูสถิติหลากหลายประเภท และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะและประสบการณ์การดูโปรแกรมวิเคราะห์เทรน (Trending) วิเคราะห์ความคิดเห็นในออนไลน์ (Listening) จะเป็นประโยชน์
พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
มีทักษะในการสื่อสารทางการพูด เขียน และการนำเสนองานเป็นอย่างดี
มีความเข้าใจและสนใจในเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล (Digital Lifestyle)
หากมีความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในงานด้านสถานีโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลสื่อออนไลน์อาวุโส 1 อัตรา (pdf)

ใบสมัครงาน (pdf)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
www.thaipbs.or.th/JOB

………………………………………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ Thai PBS :ตนเอง  ,email

  ประกาศรับสมัคร ใบสมัครงาน (pdf)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments