กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 เม.ย. -20 เม.ย. 2560 รวม 8 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://iqepi.com/37812/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างรังวัด,นายช่างเทคนิค,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 เม.ย. – 20 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรุงเทพมหานคร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี การตลาด และภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร รวบรวมสถิติ ควบคุม เก็บ พิมพ์ ค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ติดต่อประสานงาน กับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานรังวัดด้วยกล้องประมวลผลรวม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และอากาศยานไร้คนขับ จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างแผนที่สถานประกอบการเหมืองแร่ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งใช้ประกอบการแสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่นขอบเขตประทานบัตร และข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์และหวงห้ามที่ได้รับจากส่วนราชการอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 1 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ด้านช่างเทคนิค ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ดูแล บำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ


ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้าน
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี จัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพื่อการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบการประมวลผลข้อมูล และระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้ในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ กำหนดแนวทาง และดำเนินการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคและการทำงานของระบบให้ตรงกับความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อน ประสานการทำงานร่วมกันในโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่างๆ โดยมีบทบาท ในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments