สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 เม.ย. -12 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://iqepi.com/37738/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 เม.ย. – 12 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคมนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบัดบัดของสภากายภาพบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม
2.คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบัดบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาและภาวะเสี่ยงเพื่อให้การบริการทางกายภาพบัดบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานะการณ์และเวลา
3.บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบัดบัดเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ
4.ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
5.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8.สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกันดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถดูแลตนเองได้
9.ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัด เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อ ง ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ ขององค์กร
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ
ประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
-บุคลิกภาพ -ความสามารถในการสื่อความหมาย -การคิดวิเคราะห์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -ปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในการประเมินความรู้ทั่วไป และสมรรถนะ (การสัมภาษณ์)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาล
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลกับผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2.คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3.บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบายและมีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
5.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8.สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูและครอบครัวชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกันดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถดูแลตนเองได้
9.ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ
ประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยงกับงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติงาน

– สมรรถนะ
-บุคลิกภาพ -ความสามารถในการสื่อความหมาย -การคิดวิเคราะห์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -ปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในการประเมินความรู้ทั่วไป และสมรรถนะ (การสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน สำนักงานประกันสังคม งานราชการ นนทบุรี สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร สอบ สำนักงานประกันสังคม2560 สอบ สำนักงานประกันสังคม 60 ehenbook.com สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานประกันสังคม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments