กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -4 เม.ย. 2560 รวม 127 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

ลิงค์: https://iqepi.com/37731/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ระบบานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานเดินหมาย,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 127
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบังคับคดีกรุงเทพมหานคร

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การปฏิบัติงานบังคับคดีแพ่ง การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล และขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย การสอบสวนทำคำสั่ง ความเห็นในการทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน และการเข้าดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การวางทรัพย์ ตรวจสอบคำขอวางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็นการสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ พิจารณาคำร้อง พิจารณาขออนุญาตต่อศาล นำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดตามที่ลูกหนี้หรือ ผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอม และมอบอำนาจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่งศาล ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ จัดการประชุมเจ้าหนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการทวงหนี้ การเพิกถอนการโอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ดำเนินการด้านวินัยข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย – กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – กฎหมายลักษณะพยาน – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบเงินในงบประมาณและการคำนวณเงินและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่งคดีล้มละลาย รับผิดชอบทำบัญชีรับ – จ่าย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย บันทึกรายการค่าธรรมเนียม และผ่านเข้าบัญชีรายคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย รวบรวมรายการค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลงบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, วางทรัพย์ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินในคดีล้มละลาย,คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คิดคำนวณหนี้ประกอบสัญญาแห่งมูลหนี้ตามส่วนที่เจ้าหนี้ควรจะได้รับ จัดทำคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้กรณีคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้งตรวจสอบเอกสารและคิดคำนวณเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือตามคำร้องขอ คำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอกสารแห่งหนี้ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ สำนวนทวงหนี้ สำนวนสาขาคดีแพ่งของสถาบันการเงิน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี – การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลและจัดทำข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและเตรียมเอกสารด้านวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ – การบริหารงานบุคคลภาครัฐ – ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – การบริหารงานบุคคลภาครัฐ – การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการจัดทำแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล – กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ – ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ – ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ – การบริหารแผนงาน โครงการ – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนไว้แล้ว ศึกษาวิเคราะห์วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานทดสอบ ความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานภายใต้ การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้บริการ ขององค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ด้านระบบเครือข่าย – ด้านการออกแบบจัดทำเว็บไซต์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษาจัดทำโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวง พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ – ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาพณิชยกรรม (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ ลงสารบบ คุมสำนวน เก็บรักษาและตรวจค้นสำนวน รับคำร้อง คำคู่ความ การจัดทำรายงานสถิติคดีและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นงานในภารกิจของกรมบังคับคดี เช่น หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ บัญชีรับ – จ่าย คดีแพ่ง คดีล้มละลาย บัญชีส่วนเฉลี่ยคดีแพ่ง บัญชีส่วนเฉลี่ยคดีล้มละลาย รายงานประจำเดือน, งวด, ปี และสถิติคดี ความเห็นคำขอรับชำระหนี้ ตรวจทาน-หนังสือ โรเนียว ถ่ายเอกสาร บันทึกข้อมูลคดีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอและสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เกี่ยวกับการจัดทำสารบบเจ้าหนี้ แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงสารบบเจ้าหนี้ให้เป็นปัจจุบัน พิมพ์หนังสือแจ้งคำสั่งศาลรับคำร้องขอ และศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามระเบียบบันทึก จัดเก็บและค้นหา โดยพิมพ์หนังสือราชการภายใน และภายนอก เอกสาร รายงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูลคดี สั่งพิมพ์รายงานตามใบเสร็จรับเงิน และจัดเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับระบบงานสำนวนคดีพิมพ์ประกาศ คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หมายนัด หมายแจ้ง หมายเรียก คำแถลง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสือพิมพ์คำแถลง คำร้อง คำแถลงคัดค้าน อุทธรณ์แก้อุทธรณ์ ฎีกา แก้ฎีกาพิมพ์ความเห็นในคำร้องขอเพิกถอนความเห็นในสำนวนทวงหนี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบจัดทำบัญชีเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้องคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และวางทรัพย์ การคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีที่ไม่ยุ่งยาก
– สำนวนคดีแพ่ง : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คิดหนี้โจทก์ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนเฉลี่ย รายงานศาล ส่งเงินอากรแจ้งจำเลย แจ้งโจทก์
– สำนวนคดีล้มละลาย : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมคำนวณเงินตามคำขอประนอมหนี้ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนแบ่ง รายงานศาล ส่งเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปให้ศาลต่าง ๆ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ วีดิโอ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียง จัดทำสไลด์ ควบคุมระบบเสียงตามสาย ตลอดจน เก็บรักษา ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ – ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโคนโฟน ลำโพง เครื่องฉายภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเดินหมาย
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบการนำส่งหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ นำส่งหนังสือในคดีแพ่งให้แก่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในคดีทราบ จัดทำรายงานการส่งหมายช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีในการจัดเตรียมเอกสารการบังคับคดีจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี การจัดทำแผนผังที่ตั้งทรัพย์ การเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือหรือประกาศของกรมบังคับคดี ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : ช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉากเวที ป้ายคัทเอาท์สติ๊กเกอร์ การตกแต่งบอร์ดนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ การทำอาร์ตเวิร์กในงานวารสาร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ – ความรู้ความสามารถในการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ด สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานอยู่เสมอ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การปฏิบัติงานบังคับคดีแพ่ง การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล และขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย การสอบสวนทำคำสั่ง ความเห็นในการทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน และการเข้าดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การวางทรัพย์ ตรวจสอบคำขอวางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็นการสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ พิจารณาคำร้อง พิจารณาขออนุญาตต่อศาล นำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดตามที่ลูกหนี้หรือ ผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอม และมอบอำนาจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่งศาล ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ จัดการประชุมเจ้าหนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการทวงหนี้ การเพิกถอนการโอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ดำเนินการด้านวินัยข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย – กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – กฎหมายลักษณะพยาน – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบเงินในงบประมาณและการคำนวณเงินและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่งคดีล้มละลาย รับผิดชอบทำบัญชีรับ – จ่าย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย บันทึกรายการค่าธรรมเนียม และผ่านเข้าบัญชีรายคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย รวบรวมรายการค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลงบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, วางทรัพย์ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินในคดีล้มละลาย,คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คิดคำนวณหนี้ประกอบสัญญาแห่งมูลหนี้ตามส่วนที่เจ้าหนี้ควรจะได้รับ จัดทำคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้กรณีคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้งตรวจสอบเอกสารและคิดคำนวณเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือตามคำร้องขอ คำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอกสารแห่งหนี้ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ สำนวนทวงหนี้ สำนวนสาขาคดีแพ่งของสถาบันการเงิน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี – การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาพณิชยกรรม (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ ลงสารบบคุมสำนวน เก็บรักษาและตรวจค้นสำนวน รับคำร้อง คำคู่ความ การจัดทำรายงานสถิติคดีและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นงานในภารกิจของกรมบังคับคดี เช่น หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ บัญชีรับ – จ่าย คดีแพ่ง คดีล้มละลาย บัญชีส่วนเฉลี่ยคดีแพ่ง บัญชีส่วนเฉลี่ยคดีล้มละลาย รายงานประจำเดือน, งวด, ปี และสถิติคดี ความเห็นคำขอรับชำระหนี้ ตรวจทาน-หนังสือ โรเนียว ถ่ายเอกสาร บันทึกข้อมูลคดีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอและสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เกี่ยวกับการจัดทำสารบบเจ้าหนี้ แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงสารบบเจ้าหนี้ให้เป็นปัจจุบัน พิมพ์หนังสือแจ้งคำสั่งศาลรับคำร้องขอ และศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามระเบียบบันทึก จัดเก็บและค้นหา โดยพิมพ์หนังสือราชการภายใน และภายนอก เอกสาร รายงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูลคดี สั่งพิมพ์รายงานตามใบเสร็จรับเงิน และจัดเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับระบบงานสำนวนคดีพิมพ์ประกาศ คำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หมายนัด หมายแจ้ง หมายเรียก คำแถลง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสือพิมพ์คำแถลง คำร้อง คำแถลงคัดค้าน อุทธรณ์แก้อุทธรณ์ ฎีกา แก้ฎีกาพิมพ์ความเห็นในคำร้องขอ เพิกถอนความเห็นในสำนวนทวงหนี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบจัดทำบัญชีเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้องคดีแพ่งคดีล้มละลาย และวางทรัพย์ การคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีที่ไม่ยุ่งยาก
– สำนวนคดีแพ่ง : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คิดหนี้โจทก์ ทำบัญชีรับ – จ่าย ทำบัญชีส่วนเฉลี่ย รายงานศาล ส่งเงินอากรแจ้งจำเลย แจ้งโจทก์
– สำนวนคดีล้มละลาย : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมคำนวณเงินตามคำขอประนอมหนี้ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนแบ่ง รายงานศาล ส่งเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปให้ศาลต่าง ๆ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ – ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


 

สมัครงาน กรมบังคับคดี งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมบังคับคดี รับสมัคร สอบ กรมบังคับคดี2560 สอบ กรมบังคับคดี 60 ehenbook.com กรมบังคับคดี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมบังคับคดี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมบังคับคดี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments