สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -31 มี.ค. 2560 รวม 12 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/37541/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครสวรรค์,สงขลา,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มี.ค. – 31 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ.รับรอง
2. มีความรู้พื้นฐานด้านฐานข้อมูล การเขียนชุดคำสั่ง และระบบเครือข่าย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. สามารถดูแลฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเขียนชุดคำสั่งเพื่อสนับสนุนให้งานสารสนเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยการเก็บ รวบรวม สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ สถานการณ์สินค้าเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน กองทุน FTA ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้ง วิเคราะห์ประมวลผล สรุปประเด็น และจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจกิจการเกษตร เบื้องต้น
2. ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ด้านการเกษตร
2. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตาม และ
ประเมินผลแผนงาน และโครงการด้านการเกษตร
3. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ศูนย์ประเมินผลเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เพิ่มเติม/พิเศษ) ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สามารถอ่าน และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และแปล วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม เพื่อจำแนกสภาพการใช้ที่ดินด้านการเกษตร
2. สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โปรแกรม GIS) และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรกรรม ทางปศุสัตว์ ประมง และธุรกิจเกษตร
2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel หรือ Power Point)
3. สามารถไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติ และจำแนกหมวดหมู่แบบสอบถาม และแบบรายงานสถิติต่าง ๆ
2. ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องประมวลผล และจัดทำรายงานทางสถิติ
3. จัดทำหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติเพื่อสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
4. ประสานงานเพื่อการจัดทำข้อมูลสถิติกับกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งานราชการ กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครสวรรค์,สงขลา,อุบลราชธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัคร สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร2560 สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 60 ehenbook.com สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments