กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มี.ค. -4 เม.ย. 2560 รวม 10 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://iqepi.com/37513/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสำรวจดินปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 4 เม.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักสำรวจดินปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
2. ความรู้เกี่ยวกับ
– การสำรวจและจำแนกดิน (Soil Survey and Soil classification)
– ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
– การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water Conservation)
– ดินปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement)
– ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System)
– การจัดทำแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน
– ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
– แบบจำลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
– การวินิจฉัยคุณภาพกำลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
2. ความรู้ในการสำรวจ ออกแบบ คำนวณความมั่นคง และประมาณราคาโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
3. ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน และอุทกวิทยา
4. ความรู้ในการวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ
5. ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
2. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
3. ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ
4. ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
2. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ความรู้เกี่ยวกับด้านงานกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา
4. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่ง
6. ความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 และกฎหมาย พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ
3. ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ-ครุภัณฑ์
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. การสำรวจเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ – ถอดแบบ การก่อสร้าง
3. การบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาที่ดิน2560 สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 60 ehenbook.com กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments