สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 มี.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภ

สทอภ

ลิงค์: https://iqepi.com/37441/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,000++
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานการประเมินบุคคลและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ สทอภ.
2.ร่วมดำเนินการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง การจัดทำอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และอัตราค่าตอบแทนของตลาด รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
3.ร่วมเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ
4.ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5.ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ สทอภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์การ การบริหาร การบริหารค่าตอบแทน ฝึกอบรม/พัฒนา
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร ได้เป็นอย่างดี
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน มีใจรักงานบริการ มีจิตสาธารณะ 5.เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความอดทน รับฟังความคิดเห็น สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ ตลอดจนสามารถรักษาความลับของเจ้าหน้าที่ และองค์กรได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
สมัครงาน สทอภ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สทอภ รับสมัคร สอบ สทอภ2560 สอบ สทอภ 60 ehenbook.com สทอภ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :online  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ สทอภ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments