กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -6 มี.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://iqepi.com/37272/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรัปบรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และกฎ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารุ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้มนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ศึกษา วิเคาะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์
2. การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์ม
3. อาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์
4. พืชอาหารสัตว์
5. กายวิภาคและสรีระวิทยาและระบบสืบพันธุ์สัตว์
6. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์
7. การผลิตสัตว์
8. การจัดทำแผนงานและโครงการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และทดลองทางด้านปศุสัตว์
9. เศรษฐศาสตร์ด้านการเกษตร
10. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสัตว์
12. หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
13. โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในประเทศไทย
14.ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
15. หลักและวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
16. เทคนิคการถ่ายทอดโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะตำแหน่ง

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ รับสมัคร สอบ กรมปศุสัตว์2560 สอบ กรมปศุสัตว์ 60 ehenbook.com กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments