กทม. เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.พ. -7 ก.พ. 2560 |รวม 73 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

กทม.

ลิงค์: https://iqepi.com/37114/ หรือ
ตำแหน่ง: 73อัตรา,ครู,ครูกทม.
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 73
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 7 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม.กรุงเทพมหานคร

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

  • ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,060 บาท
  • ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
  • ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดรราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http:s://teacherbkk.job.thai.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

บัญชีรายละเอียดตำแแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

ตำแหน่งและกลุ่มวิชา

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาคณิตสาสตร์

คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/สถิติ/สถิติคณิตศาสตร์/สติถิศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ

10
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/วิธีการสอนภาษาอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาต่างประเทศ

10
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

การอนุบาล/อนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย/ปฐมวัยศึกษา/การปฐมวัยศึกษา/การปฐมวัย

10
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวัฒนธรรมไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/วรรณคดีไทย/การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา/วิธีการสอนภาษาไทย/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ไทยคดีศึกษา/ไทยศึกษา

10
ครูผู้ช่วย

พลศึกษา

พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/สุขศึกษาและพลศึกษา

3
ครูผู้ช่วย

ดนตรีสากล

ดนตรีสากล/คีตศิลป์สากล/ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา/ดุริยางค์สากล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5
ครูผู้ช่วย

วัดผล

วัดผล/วัดผลการศึกษา/การวัดผลการศึกษา/การวัดผลประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

1
ครูผู้ช่วย

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม/เกษตรศึกษา/เกษตรทั่วไป/ศึกษาศาสตร์-เกษตร/เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์เกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/การเกษตร/พฤกษศาสตร์/พืชไร่/พืชไร่นา/พืชสวน/พืชศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/พืชศาสตร์และเทคโนโลยี/ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/พืชผัก/พืชสวนประดับ/สัตวศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร/การผลิตพืช/เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา/ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/การผลิตสัตว์/การผลิตพืช/พัฒนาการเกษตร/ไม้ผล/การผลิตสัตว์/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการสื่อสารการเกษตร

1
ครูผู้ช่วย

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/สังคมศาสตร์/การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา/พัฒนาสังคม/วัฒนธรรมศึกษา/จริยศึกษา/พัฒนาชุมชน/รัฐประศาสนศาสตร์/การเมืองและการปกครอง/การบริหารรัฐกิจ/การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ภูมิศาสตร์/การสอนพระพุทธศาสนา/พุทธศาสตร์/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยา/อิสลามศึกษา/สังคมศาสตร์การพัฒนา/ปรัชญา/ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจสังคม/รัฐศาสตร์/การปกครอง/การบริหารและการปกครองท้องถิ่น/นิติศาสตร์/ไทยศึกษา/ไทยคดีศึกษา/การสอนประวัติศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา/การสอนภูมิศาสตร์

3
ครูผู้ช่วย

ศิลปศึกษา-วาดเขียน

ศิลปะ/ศิลปศึกษา/ศิลป์ไทย/ศิลปะไทย/ศิลปกรรมศึกษา/ประยุกต์ศิลปศึกษา/ทัศนศิลป์/วิจิตร์ศิลป์

5
ครูผู้ช่วย

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์/บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3
ครูผู้ช่วย

แนะแนว

จิตวิทยาการศึกษา/การให้คำปรึกษาและการแนะแนว/การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

2
ครูผู้ช่วย

วิชาการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษหรือการสอนเด็กพิเศษหรือหูหนวกศึกษา/การศึกษาพิเศษ(ความบกพร่องทางสติปัญญา)/การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น)/การสึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน)/การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)

10
     

ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วัน/เวลา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ภาค ก. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

(ภาคเช้า)

เวลา 09.00-12.00 น.

  • วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)
  • วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

(ภาคบ่าย)

เวลา 14.00-15.30 น.

  • วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

ภาค ข. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

(ภาคเช้า)

เวลา 09.00-11.00 น.

  • วิชาความรอบรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)

(ภาคบ่าย)

เวลา 13.00-15.00 น.

  • วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)

เวลา 15.10-15.30 น.

ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

 

สมัครงาน กทม. งานราชการ กรุงเทพมหานคร กทม. รับสมัคร สอบ กทม.2560 สอบ กทม. 60 ehenbook.com กทม. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ก.พ. 2560
สอบวันที่: 18 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments