กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -15 ก.พ. 2560 |รวม 19 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://iqepi.com/37107/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 15 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการพัสดุ, วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา)
– ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. นักวิชากรพัสดุ
– ปริญญาตรี เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. วิศวกร
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ทางวิศวกรรมโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา)
– ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานแผนงาน และงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดความสำเร็จของงานได้
– ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. นักวิชาการพัสดุ
. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
– จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ
– การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
– ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการพัสดุครุภัณฑ์ แนวทางการจัดหา และบริหารพัสดุครุภัณฑ์
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. วิศวกร
– ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และเพื่อการวิเคราะห์วิจัย ค้นคว้าและการออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม
– ศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไข และปรับปรุงงานวิศวกรรม
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : 1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถตามลักษณะงานขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง – จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

– สมรรถนะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จดรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลและสถิติ
3. จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้พัสดุ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
4. การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการเก็บรักษา
5. ให้บริการเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่าง ๆ
6. การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2.ทดสอบความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 3.ทดสอบความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

– ทักษะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : 1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถตามลักษณะงานขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง – จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

– สมรรถนะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งานราชการ ทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล2560 สอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 60 ehenbook.com กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments