สนจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.ร้อยเอ็ด

สนจ.ร้อยเอ็ด

ลิงค์: https://iqepi.com/37100/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

สนจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint และการใช้ Internet)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ ส่วนราชการ
2.รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัย
3.จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์
4.ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5.ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ รับ-จ่ายเงินของสำนักงานจังหวัดมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตาที่กำหนด
7.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
9.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
การวิเคราะห์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ใช้ทักษะและสมรรถนะในเรื่องที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : 1.สอบปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบภาษณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 3.การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน สนจ.ร้อยเอ็ด งานราชการ ร้อยเอ็ด สนจ.ร้อยเอ็ด รับสมัคร สอบ สนจ.ร้อยเอ็ด2560 สอบ สนจ.ร้อยเอ็ด 60 ehenbook.com สนจ.ร้อยเอ็ด เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ร้อยเอ็ด :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สนจ.ร้อยเอ็ด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments