กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |รวม 6 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://iqepi.com/37080/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม
(4) การดำเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับกรม
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงในด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย 180 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ)
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร สอบ กรมท่าอากาศยาน2560 สอบ กรมท่าอากาศยาน 60 ehenbook.com กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments