กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -10 ก.พ. 2560 |รวม 20 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://iqepi.com/37069/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร,ชลบุรี,ตราด,นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,พิษณุโลก,แพร่,แม่ฮ่องสอน,เลย,สมุทรปราการ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 10 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจเข้าระบบงานคอมพิวเตอร์
2. จัดเก็บ ดูแล รักษา แฟ้มทะเบียนนิติบุคคล
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับงบการเงินของนิติบุคคล
4. ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไปและส่วนราชการ
5. จัดทำข้อมูลสถิติและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล
6. รับงบการเงิน รวมทั้งส่งเสริมและให้คำแนะนำการนำส่งงบการเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์
7. ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 8. กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท 9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
วิธีการประเมิน : ประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน การบัญชี และพัสดุ
2. การรับ-ส่ง/หนังสือราชการและเอกสารทางทะเบียน
3. ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการและจัดทำรายงานต่าง ๆ
4. ดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ
5. จัดทำ จัดเก็บ ดูแล รักษาแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล
6. รับคำขอ จัดทำหนังสือรับรองและการรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคล
7. บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลในฐานระบบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
8. ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ติดตามการใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคลทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดระบบงานและอัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์
2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4) ปฏิบัติงานด้านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
7) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(3) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(4) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานจัดการเรื่องร้องเรียน งานศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น
2) จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
3) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานหรือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
4) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5) ประสานงานกับบุคคลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้ในงานเผยแพร่หรืองานบริการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารทีดีจาดรัฐ
6) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลด้านการพาณิชย์แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
8) พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ด้านการให้บริการที่ได้รับมอบหมาย
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี พัสดุ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงาน และการบริการที่ดี การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(3) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(4) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และบูรณาการแผนงาน/โครงการ และคำขอตั้งงบประมาณ
2) จัดทำแผนงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
3) ประสาน รวบรวม จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
4) การสนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
5) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
6) ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ โดยสามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้เป็นครั้งคราว
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการและการบริหารแผน 5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
(3) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(4) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานด้านรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การสืบสวน สอบสวน การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยสามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้เป็นครั้งคราว
2) ปฏิบัติงานด้านติดต่อ/สื่อสารและประสานงานคดีฟ้องร้องต่อศาลปกครอง และศาลยุติธรรม ในกรณีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม รวมถึงเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการการดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ
4) ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล จัดทำวาระ/รายงานการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ อ.ก.พ. กระทรวงพาณิชย์
5) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทรธรณ์ และการร้องทุกข์ 5. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 6. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการอุทรธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทรธรณ์ พ.ศ. 2551 7. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินัยฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543
2. ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ทำบัญชี
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่และนักบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ส่งเสริมพัฒนาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพบัญชี
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีให้ได้รับมาตรฐาน
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง
7. ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและติดตามการใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนของนิติบุคคล
9. ส่งเสริมและให้คำแนะนำการนำส่งงบการเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 5. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และข้อบังคับ ข้อกำหนด คำชี้แจง ประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 6. หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ กำแพงเพชร,ชลบุรี,ตราด,นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,พิษณุโลก,แพร่,แม่ฮ่องสอน,เลย,สมุทรปราการ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุบลราชธานี กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2560 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 60 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments