กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -10 ก.พ. 2560 |รวม 17 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://iqepi.com/37067/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,800-18,000
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,กำแพงเพชร,ชลบุรี,ตราด,นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,พิษณุโลก,แพร่,แม่ฮ่องสอน,เลย,สมุทรปราการ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 10 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์นนทบุรี

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจเข้าระบบงานคอมพิวเตอร์
2. จัดเก็บ ดูแล รักษา แฟ้มทะเบียนนิติบุคคล
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับงบการเงินของนิติบุคคล
4. ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไปและส่วนราชการ
5. จัดทำข้อมูลสถิติและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล
6. รับงบการเงิน รวมทั้งส่งเสริมและให้คำแนะนำการนำส่งงบการเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์
7. ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 8. กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท 9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
วิธีการประเมิน : ประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน การบัญชี และพัสดุ
2. การรับ-ส่ง/หนังสือราชการและเอกสารทางทะเบียน
3. ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการและจัดทำรายงานต่าง ๆ
4. ดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ
5. จัดทำ จัดเก็บ ดูแล รักษาแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล
6. รับคำขอ จัดทำหนังสือรับรองและการรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคล
7. บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลในฐานระบบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
8. ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ติดตามการใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคลทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดระบบงานและอัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์
2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4) ปฏิบัติงานด้านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
7) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(3) เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
(4) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานจัดการเรื่องร้องเรียน งานศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น
2) จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
3) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานหรือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
4) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5) ประสานงานกับบุคคลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้ในงานเผยแพร่หรืองานบริการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารทีดีจาดรัฐ
6) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลด้านการพาณิชย์แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
8) พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ด้านการให้บริการที่ได้รับมอบหมาย
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เช่น วิสัยทัศน์/พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี พัสดุ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงาน และการบริการที่ดี การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์ งานราชการ นนทบุรี,กำแพงเพชร,ชลบุรี,ตราด,นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,พิษณุโลก,แพร่,แม่ฮ่องสอน,เลย,สมุทรปราการ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุบลราชธานี กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงพาณิชย์2560 สอบ กระทรวงพาณิชย์ 60 ehenbook.com กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments