กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -24 ม.ค. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/37063/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 24 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทยกรุงเทพมหานคร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นเพศชาย
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และพ้นภาระทางทหาร
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความสุจริตใจ
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
– ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานภายใน
กรมการเงินทหาร
– ดำเนินการดูแลระบบเครือข่าย LAN, Internet ตลอดจน Website ของกรมการเงินทหาร
– วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา Website กรมการเงินทหารให้มีความเป็นปัจจุบัน
– ปฏิบัติงานธุรการ และงานประจำสำนักงานภายในกรมการเงินทหาร
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การสอบภาคปฏิบัติ (ข้อสอบเป็นแบบปฏิบัติ 30 คะแนน) 1 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1430 – 1530 ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมการเงินทหาร ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (รายงานตัว เวลา 1420 หน้าลิฟต์ ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4) 2 ขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศผลสอบรอบแรก 1 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1300 ทางเว็บไซต์ของ กรมการเงินทหาร http://findinter.rtarf.mi.th 2 คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 คน ของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครโดยประกาศเรียงตามหมายเลขที่สมัคร เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รายงานตัว เวลา 0700 หน้าอาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย 2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายจำนวน 3 รายการ ได้แก่ ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่ง ปฏิบัติตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ 7/2558 ลง 9 ม.ค.58 โดยมีผลการทดสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3 รายการ ไม่ต่ำกว่า 50 ใน 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 1 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1000 ณ ห้องประชุม กรมการเงินทหาร ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (รายงานตัว เวลา 0930 หน้าลิฟต์ ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4) 2 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้เกี่ยวกับทหาร (เกณฑ์การทดสอบเหมาะสม/ไม่เหมาะสม)
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : การตัดสินผลสอบ ให้พิจารณาเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครบทุกขั้นตอน โดยมีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” และมีผลการสอบสัมภาษณ์อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสม” และใช้คะแนนจากการสอบภาควิชาการรวมกับคะแนนสอบภาคปฏิบัติของผู้สมัครสอบโดยจัดเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดลงมา กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนภาควิชาการเป็นหลัก หากคะแนนภาควิชาการเท่ากันให้ผลการตัดสินของ ประธานกรรมการอำนวยการฯ เป็นข้อยุติ โดยจะประกาศผลสอบ “ตัวจริง” จำนวน 1 คน และ “ตัวสำรอง”จำนวน 2 คน ทั้งนี้ ผู้สอบได้ตัวสำรอง จะขึ้นทะเบียนไว้ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2560 และมีผลในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์หรือไม่สามารถบรรจุลงในตำแหน่งได้ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 1. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1600 ทางเว็บไซต์ของ กรมการเงินทหาร http://findinter.rtarf.mi.th 2. ผู้ที่สอบผ่านเป็นตัวจริง ให้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1300 ณ กองธุรการ กรมการเงินทหาร ชั้น 4 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย การรายงานตัวเข้าสอบแต่ละขั้นตอน หากมารายงานตัวเลยกำหนดเวลา ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

สมัครงาน กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย2560 สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 60 ehenbook.com กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments