ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

ม.มหิดล

ลิงค์: https://iqepi.com/37042/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.มหิดลนครปฐม

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา นั้น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ branding ขององค์กร มีประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อ online จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
2. มีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่และ social media
3. มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความให้มีความน่าสนใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4. มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะต่างๆ
5. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานภายใต้ความกดดัน ตามหมายกำหนดการได้
9. สามารถไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
10. สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ในกรณีเร่งด่วน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรเพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. บริหารดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยุคใหม่และสังคมออนไลน์ เช่น website และ สื่อ social Media ขององค์กร
3. เขียน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวแจก ภาพข่าว บทความ วารสาร สไลด์หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น
4. รับผิดชอบดูแลภาพลักษณ์โดยรวม branding ขององค์กร 5. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะภายนอก
6. เป็นตัวแทนองค์กรเพื่อเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์องค์กรในเวทีงานที่สำคัญต่างๆ
7. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและกิจกรรมขององค์กร โดยเน้น การมีส่วนร่วมของเครือข่ายบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา
********************************
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2560 สอบ ม.มหิดล 60 ehenbook.com ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments