กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ม.ค. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/37028/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมพลศึกษากรุงเทพมหานคร

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน
แผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำกลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณา
ตอ่ สัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระบุความเร็วในการพิมพ์ไดจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)
• เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)
1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
2. ประวัติสว่ นตัวเ ื้องต้น (Resume)
• หลักฐานการรับสมัคร ( นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว )
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นวิ้ จำนวน 2 ใบ
• เกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครทจีั่ดส่งใหส้ ่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเขา้ รับการทดสอบการใช้โปรแกรม
Microsoft Office และสัมภาษณ์
สามารถส่ งประวัติผ่านทาง email : dpe.plan@gmail.com พรอ้ มระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทชีั่ดเจน
สมัครตงั้ แต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6321

สมัครงาน กรมพลศึกษา งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา รับสมัคร สอบ กรมพลศึกษา2560 สอบ กรมพลศึกษา 60 ehenbook.com กรมพลศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments