การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 610 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://iqepi.com/37012/ หรือ
ตำแหน่ง: 610 อัตรา,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นายแพทย์,ทันตแพทย์,นักวิทยาศาสตร์,พยาบาลปริญญา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นิติกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์,วิศวกร,,,
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 610
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา ปี 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้

1 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้่นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
 • ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ที่กหนดตามแนบท้ายประกาศ
 • มีอายุและผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ดังนี้
  • ระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
  • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ กฟผ. จะอำนวยความสะดวก การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 • ภาคใต้ วันที่ 16-17 มกราคม 2560 ณ อาคารอิงชล ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 • ภาคเหนือ วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ อาคารที่ทำการ (ตึกแดง) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ อาคาร ท.113 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2559 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2559 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 20 มีนาคม 2559 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. ในครั้งนี้

4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กฟผ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

5. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

5.1 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบระเบียน ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต้องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับคุณวุฒิปริญญาตรีด้วย

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

5.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา)

5.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

ทั้งนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัคร ต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง

5.5 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

กรณีสมัครอัตราภูมิภาค และใช้ภูมิลำเนาบิดาหรือมารดา จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

6. การส่งหลักฐานประกอบการสมัครงานให้จัดทำแบบไฟล์

6.1 ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)

6.2 ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์คะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและไปชำระเงินจำนวน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 270 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 30 บาท) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2560 และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนก็ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน

กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th

หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้มีความบกพร่องทางสายตา โปรดแจ้ง กฟผ. เพื่อจัดทำชุดข้อสอบสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

9. การทดสอบข้อเขียน

กฟผ. กำหนดวันทดสอบข้อเขียน วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

คุณวุฒิระดับ ปวช.-ปวส. วิชาที่ทดสอบรวม 3 วิชา

 1. ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Apptitude Test)
 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 3. คุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุฒิระดับปริญญา

 1. ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Apptitude Test)
 2. คุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

10. การสอบสัมภาษณ์

กฟผ. จะเรียกผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามมาตรฐานที่กำหนด เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามสัดส่วนและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

อัตราทั่วไป

รายละเอียดแนบท้ยประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 1/2560

(อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด)

ตำแหน่ง จำนวนอัตรา ระดับคุณวุฒิ ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา/ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกร 11 ปริญญาโท* วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมชลศาสตร์/วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ/วิศวกรรมแหล่งน้ำ/วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรามยานยนต์
วิศวกรรมความปลอดภัย
116 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมระบบควบคุม/วิศวกรรมระบบวัดคุม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมแคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมเกษตร
สถาปนิก 3 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์/ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สถาปัตยกรรมภายใน และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
นักธรณีวิทยา 1 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา/เทคโนโลยีธรณี/ธรณีศาสตร์
1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา/เทคโนโลยีธรณี/ธรณีศาสตร์
*ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาโท ใน 7 สาขา ที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดดล้อม จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งใน 7 สาขาวิศวกรรมควบคุมด้วย
นายแพทย์ 1 เทียบเท่าปริญญาเอก แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมีวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์/อายุรศาสตร์/โรคกระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ครอบครัว/กุมารเวช และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
1 เทียบเท่าปริญญาโท แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
ทันตแพทย์ 1 เทียบเท่าปริญญาเอก ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และมีวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์/ปริทันตวิทยา/ศัลยศาสตร์ช่องปาก และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
นักวิทยาศาสตร์ 1 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี/เคมีสิ่งแวดล้อม
11 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี/เคมีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/การจัดการทรัพยากรทางทะเล
วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พยาบาลปริญญา 1 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ละมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นิติกร 1 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตทนายความ
11 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นักบัญชี 31 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/บัญชี บัญชี
นักคอมพิวเตอร์ 13 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย
วิทยากร 16 ปริญญาโท รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ศิลปศาสตร์/บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ การจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์/การจัดการป่าไม้/การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
73 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ศิลปศาสตร์/บริหารธุริจ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/รัฐประศาสนศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย
สถิติ/สถิติประยุกต์
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาจีน
บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ การจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
การเงิน/การเงินการธนาคาร
การตลาด
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจ/บัญชี บัญชี
วิทยาศาสตร์/ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา
ศิลปศาสตร์ พัฒนาชุมชน
วิทยาศาสตร์/อักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์/การจัดการป่าไม้/การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ช่าง 117 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ช่างโทรคมนาคม
ช่างระบบวัดคุม/ช่างระบบควบคุม
ช่างเชื่อม/ช่างเทคนิคการเชื่อม/ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น/ช่างเทคนิคโลหะ/ช่างท่อและประสาน
ช่างสำรวจ
ช่างศิลปกรรม/วิจิตรศิลป์
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
3 ปวช. ปวช. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่าเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ช่างโทรคมนาคม
พนักงานวิชาชีพ 10 ปวส. ปวส. บัญชี
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เลขนุการ
พืชศาสตร์
เคมี/เคมีอุตสาหกรรม

อัตราภูมิภาค (ภาคกลาง)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560

(อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร)

หน่วยงาน/เขตจังหวัด ที่กำหนดเป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร ตำแหน่ง จำนวนอัตรา ระดับคุณวุฒิ ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา/ใบประกอบวิชาชีพ
 เขื่อนศรีนครินทร์ (จังหวัดกาญจนบุรี)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ช่าง 5  ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างเชื่อม/ช่าเทคนิคการเชื่อม/ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น/ช่างทเคนิคโลหะ/ช่าท่อและประสาน
ช่างสำรวจ
 พนักงานวิชาชีพ  1  ปวส. ปวส. การโรงแรม
 เขื่อนวชิราลงกรณ์ (จังหวัดกาญจนบุรี)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

วิศวกร 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 พยาบาลปริญญา  1  ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
 ช่าง  3  ปวส. ปวส. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างทเคนิคยานนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างโยธา/ก่อสร้าง
ช่างสำรวจ
เขื่อนท่าทุ่งนา (จังหวัดกาญจนบุรี)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด กาญจนบุรี

วิศวกร 1 ปริญญาตรี วิศซกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (จังหวัดสมุทรปราการ)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

ช่าง 1 ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหรรม/ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา

อัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออก)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560

(อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร)

 หน่วยงาน/เขตจังหวัด ที่กำหนดเป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร  ตำแหน่ง  จำนวนอัตรา  ระดับคุณวุฒิ  ชื่อคุณวุฒิ  สาขาวิชา/ใบประกอบวิชาชีพ
 โรงไฟฟ้าบางปะกง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

 

วิทยากร 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย
ช่าง 1 ปวส. ปวส. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล

อัตราภูมิภาค (ภาคใต้)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560

(อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร)

 หน่วยงาน/เขตจังหวัด ที่กำหนดเป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร ตำแหน่ง  จำนวนอัตรา  ระดับคุณวุฒิ  ชื่อคุณวุฒิ  สาขาวิชา/ใบประกอบวิชาชีพ
โรงไฟฟ้ากระบี่ (จังหวัดกระบี่)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด กระบี่

วิทยากร 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ การจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (จังหวัดกระบี่)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง พัทลุง พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา

ช่าง 10 ปวส. ปวส. การจัดการโลจิสติกส์
ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างโยธา/ก่อสร้าง
เชื่อนรัชชประภา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา

วิศวกร 1 ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยากร 2 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ศิลปศาสตร์/บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาาทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ การจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
ช่าง 2 ปวส. ปวส. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
พนักงานวิชาชีพ 3 ปวส. ปวส. บัญชี
พืชศาสตร์
เขื่อนบางลาง (จังหวัดยะลา)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัดยะลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

นักวิทยาศาสตร์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ช่าง 3 ปวส. ปวส. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างโยธา/ก่อสร้าง
หมายเหตุ สำหรับอัตราภูมิภาค (ภาคใต้) กฟผ. อำนวยความสะดวก รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องชลาทัศน์ อาคารอิงชล ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560

อัตราภูมิภาค (ภาคเหนือ)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560

(อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร)

หน่วยงาน/เขตจังหวัด ที่กำหนดเป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร ตำแหน่ง จำนวนอัตรา ระดับคุณวุฒิ ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา/ใบประกอบวิชาชีพ
กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด ลำปาง

วิศวกร 15 ปริญญาตรี วิศซกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิศซกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมระบบควบคุม/วิศวกรรมระบบวัดคุม
วิศซกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยากร 2 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ การจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
ช่าง 54 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างทเคนิคการผลิต/ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ช่างโทรคมนาคม
ช่างระบบวัดคุม/ช่างระบบควบคุม
ช่างแมคคาทรอนิกส์
ช่าง 8 ปวช. ปวช. ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
ช่างเชื่อม/ช่างเทคนิคการเชื่อม/ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น/ช่างเทคนิคโลหะ/ช่างท่อและประสาน
พนักงานวิชาชีพ 1 ปวส. ปวส. เลขานุการ
เขื่อนภูมิพล (จังหวัดตาก)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด ตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร เชียงราย พิจิตร ชัยนาท

นักวิทยาศาสตร์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาตร์/สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยากร 1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ การตลาด
3 ปริญญาตรี อักษณศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
ช่าง 3 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า
ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างโยธา/ก่อสร้าง
เขื่อนสิริกิติ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ลำปาง เชียงใหม่

ช่าง 2 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างโยธา/ก่อสร้าง
พนักงานวิชาชีพ 1 ปวส. ปวส. พืชศาสตร์
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด พิษณุโลก กำแพงเพชร น่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ตาก พิจิตร แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์

ช่าง 15 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ช่างโทรคมนาคม
พนักงานวิชาชีพ 1 ปวส. ปวส. การจัดการ
หมายเหตุ สำหรับอัตราภูมิภาค (ภาคเหนือ) กฟผ. อำนวยความสะดวก รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ตึกแดง) จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560

อัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560

(อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร)

หน่วยงาน/เขตจังหวัด ที่กำหนดเป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร ตำแหน่ง จำนวนอัตรา ระดับคุณวุฒิ ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา/ใบประกอบวิชาชีพ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย นครพนม นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ

ช่าง 24 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
พนักงานวิชาชีพ 2 ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
โรงไฟฟ้าน้ำพอง (จังหวัดขอนแก่น)

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย นครพนม นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ

วิศวกร 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุม/วิศวกรรมระบบวัดคุม
วิทยากร 1 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร คือ จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย นครพนม นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ

ช่าง 11 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า
ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
ช่างโยธา/ก่อสร้าง
หมายเหตุ สำหรับอัตราภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กฟผ. อำนวยความสะดวก รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคาร ท.113 ชั้น 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560

ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ว่าด้วย บุคคล

ผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
 3. มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 4. สามารถทำงานให้แก่ กฟผ. ได้เต็มเวลา
 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้ล้นพ้นตัว
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารราชการส่นวท้องถิ่น หรือองค์การสาธารณะอื่น
 8. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับถูกพักราชการ
 10. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นเทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของสาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 12. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหรือพนักงาน สมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 13. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 14. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

 

 

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) งานราชการ ทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) รับสมัคร สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)2560 สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 60 ehenbook.com การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments