กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ม.ค. -28 ก.พ. 2560 |รวม 299 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/36918/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 299 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 299
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ม.ค. – 28 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน นายทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 18 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก. ดังนี้

1.1.1 ระดับปริญญาโท 1 อัตรา

1.1.2 ระดับปริญญาตรี 17 อัตรา

1.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 281 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้

1.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 24 อัตรา

1.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 126 อัตรา

1.2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 อัตรา

1.2.4 ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 อัตรา

คุณวุฒิแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. นายทหารพัฒนากำลังพล
 2. นายทหารสืบสวนสอบสวนพิเศษ
 3. นายทหารตรวจสอบ
 4. นายทหารวิทยาการ
 5. นายทหารกิจการอาเซียน
 6. นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา
 7. นายทหารประมวลผล
 8. นายทหารสังคมสงเคราะห์
 9. ครูภาษา
 10. นายทหารแผนและควบคุมสถานภาพกำลังพลสำรอง
 11. นายทหารการกำลังพลสำรอง
 12. นายทหารปฏิบัติการสรรหา
 13. นายทหารการจัดและอัตรา
 14. นายทหารภาษา
 15. นายทหารนิทรรศการ
 16. นายทหารเวชสารสนเทศ
 17. เจ้าหน้าที่เวชสารสนเทศ
 18. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 19. เจ้าหน้าที่ลำเลียง
 20. พยาบาล
 21. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ
 22. พยาบาล
 23. เจ้าหน้าที่สันทัดงาน
 24. เสมียนการเงิน
 25. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
 26. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 27. เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค
 28. เจ้าหน้าที่สนับสนุนและซ่อมบำรุงโปรแกรม
 29. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์
 30. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์
 31. เจ้าหน้าที่โปรแกรมระบบข้อมูล
 32. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 33. เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
 34. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 35. เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 36. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและสัญญา
 37. ช่างถ่ายรูปทางอากาศ
 38. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป
 39. เจ้าหน้าที่จัดหา
 40. เจ้าหน้าที่การภาพ
 41. เจ้าหน้าที่เครื่องมือ
 42. เจ้าหน้าที่ตรวจทดลอง
 43. เจ้าหน้าที่แผนแบบ
 44. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 45. เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 46. เจ้าหน้าที่เครื่องช่วยฝึก
 47. ช่างซ่อมบำรุง
 48. ช่างเทคนิค
 49. ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
 50. ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง
 51. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
 52. เจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งกำลัง
 53. ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 54. ช่างซ่อมบำรุงเครือข่าย
 55. ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบ
 56. เจ้าหน้าที่ประกอบและตกแต่ง
 57. เจ้าหน้าที่แบบแผน
 58. เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมและประมาณราคา
 59. เจ้าหน้าที่สำรวจและแผนผัง
 60. เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง
 61. พลขับรถ
 62. เจ้าหน้าที่เขียนแบบเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้
 63. ช่างเทคนิค
 64. ช่างอาวุธ
 65. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 66. ช่างเทคนิค
 67. เสมียน
 68. เสมียน
 69. สูทกรรม
 70. เจ้าหน้าที่สูทกรรม
 71. เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง
 72. เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
 73. ผู้บังคับหมู่สูทกรรม
 74. เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์
 75. เจ้าหน้าที่ประสานการวิจัย
 76. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
 77. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสรรหา
 78. เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว
 79. เจ้าหน้าที่พัสดุ
 80. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมพัสดุ
 81. เจ้าหน้าที่เอกสารบัญชีคุม
 82. เจ้าหน้าที่คลัง
 83. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ
 84. เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
 85. เจ้าหน้าที่พลาธิการ
 86. เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 87. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 88. เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 89. เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 90. เจ้าหน้าที่การข่าว
 91. เจ้าหน้าที่ยกกระบัตร
 92. เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 93. เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์
 94. เจ้าหน้าที่กำลังพล
 95. เจ้าหน้าที่พัสดุการแพทย์
 96. เจ้าหน้าที่สงกำลังบำรุง
 97. เจ้าหน้าที่จัดสถานที่
 98. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศหญิง
 99. เจ้าหน้าที่ภาษา
 100. นักดนตรี

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ2560 สอบ กองทัพอากาศ 60 ehenbook.com กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :online
สอบวันที่: 27 มี.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 18 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,