กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ธ.ค. -17 ม.ค. 2560 |นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,ภัณฑารักษ์,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานดูเงิน


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://iqepi.com/36912/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,ภัณฑารักษ์,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานดูเงิน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ธ.ค. – 17 ม.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

1.3 ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

1.5 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.6 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

1.7 ตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.3 ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.5 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.6 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.7 ตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ดาวน์โหลดประกาศจากลิงค์ด้านล่าง)

4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

4.1 (ดาวน์โหลดประกาศจากลิงค์ด้านล่าง)

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 • ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์2560 สอบ กรมธนารักษ์ 60 ehenbook.com กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมธนารักษ์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมธนารักษ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments