การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://iqepi.com/36774/ หรือ
ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปี 2560

อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค สามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2560

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้

1 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้่นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
 • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2559 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2559 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 20 มีนาคม 2559 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. ในครั้งนี้

4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กฟผ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

5. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

5.1 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบระเบียน ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต้องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับคุณวุฒิปริญญาตรีด้วย

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา)

5.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

ทั้งนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัคร ต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง

5.5 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

กรณีสมัครอัตราภูมิภาค และใช้ภูมิลำเนาบิดาหรือมารดา จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให้ตรวจสอบหลักสูตรของท่านว่าสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได้หรือไม่
 2. เอกสารประกอบการสมัครให้จัดทำเป็นไฟล์
  1. ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (Mb)
  2. ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/transcript) ไฟล์คะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเอง หรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (Mb)
  3. ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  4. กฟผ. กำหนดให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและไปชำระเงินจำนวน 300 บาท) เฉพาะเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2560 และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนก็ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่คืนเงิน ค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  5. กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th (หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้มีความบกพร่องทางสายตา โปรดแจ้ง กฟผ. เพื่อจัดทำชุดข้อสอบสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.)
  6. ปี 2560 กฟผ.กำหนดทดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

การสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ.ได้

“ด้วยปรากฎว่า มีคณะบุคคลจัดทำและจำหน่ายแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. โดยโฆษณาที่ทำให้เช้าใจได้ว่าเป็นชุดคำถามและคำตอบของข้อสอบในปีที่ผ่านๆ มา ขอแจ้งให้ทราบว่า กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อสอบ หรือจำหน่ายแนวข้อสอบดังกล่าว การทดสอบของ กฟผ. ดำเนินการโดยสถาบันภายนอกทั้งหมด”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

อ่านต่อในประกาศฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) งานราชการ ทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) รับสมัคร สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)2559 สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 59 ehenbook.com การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2560
สอบวันที่: 2 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments