กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2559 |นักเรียนจ่าอากาศ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมยุทธการทหารอากาศ

กรมยุทธการทหารอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/36754/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 423
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธการทหารอากาศกรุงเทพมหานคร

กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือก

เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.  กล่าวนำ

                   โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นสถาบันหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ    ที่ผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพอากาศ ภารกิจที่โรงเรียนจ่าอากาศรับผิดชอบ คือ มีหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิชาการ วิชาทหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนปกครองดูแลผู้เข้ารับการศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีความเข้มแข็ง อดทน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่างๆ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความเป็นทหารอาชีพ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศ

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

                 ๒.๑.๑  บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒) เท่านั้น

                 ๒.๑.๒  คุณวุฒิของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

                         ๒.๑.๒.๑  มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ 

                         ๒.๑.๒.๒  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

          ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ

                 ๒.๒.๑  ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี  และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง” อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๖)

                 ๒.๒.๒  คุณวุฒิของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ   สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐

          ๒.๓  คุณสมบัติทั่วไปทั้งผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สังกัด  กองทัพอากาศ

                 ๒.๓.๑  เป็นชายโสด  มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย)   ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

                 ๒.๓.๒  มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย  ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม
ผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม มาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์)

                 ๒.๓.๓  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

                 ๒.๓.๔  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                 ๒.๓.๕  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน

                 ๒.๓.๖ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน
จ่าอากาศ

๓.  หลักฐานประกอบการสมัคร          

          ๓.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

          ๓.๒  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

          ๓.๓  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

                 ๓.๓.๑  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน  ๑  ชุด  

                 ๓.๓.๒  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ (ตามแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่าง ๆ) จำนวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้  ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

          ๓.๔  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน  ๒  ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่าง ๆ)

๔.  วิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

          สมัครทาง INTERNET  ตั้งแต่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ ม.ค.๖๐ ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

          ๔.๑  เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร  รูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนาดรูป 120 x 150 pixels และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน

          ๔.๒  เข้าไปที่เว็บไซต์ www.atts.ac.th  เพื่ออ่านคำแนะนำเบื้องต้น

          ๔.๓  กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ

          ๔.๔  กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน์”

          ๔.๕  UPLOAD  รูปถ่าย

          ๔.๖  กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน  เลือกช่องทางการชำระเงิน 

          ๔.๗  กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”  เพื่อส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ

          ๔.๘  พิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินหากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์” และคลิก “พิมพ์ใบชำระเงิน”

          ๔.๙  ชำระเงินตามวิธีการที่ผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน ๓๗๐ บาท กับเงินค่าบริการในแต่ละวิธีของการเลือกชำระเงินดังนี้

                 ๔.๙.๑  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่๓ ก.พ.๖๐   ในเวลาทำการของธนาคาร

                 ๔.๙.๒  ชำระเงินทาง KTB ONLINE หรือ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ให้ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว

๔.๑๐  การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ  ผู้สมัครสามารถเข้าไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบการได้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ชำระเงินแล้ว โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก“สมัครออนไลน์”และคลิก “พิมพ์ระเบียบการสมัคร”

๔.๑๑  การตรวจสอบรูปถ่าย  ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายที่ UPLOAD ไว้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ ในสัปดาห์ถัดจากที่ได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์” และ
คลิก “ตรวจสอบรูปถ่าย” แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำที่หน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามคำแนะนำที่หน้าจอ

๔.๑๒  การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันที่ชำระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากที่ได้แก้ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรองรูปถ่ายถูกต้องแล้ว โดยกลับไปที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์”และคลิก “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวสอบ”

๔.๑๓  การแก้คำผิด หรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ให้ศึกษาที่ www.atts.ac.th คลิก “สมัครออนไลน์”    และคลิก “สารพันปัญหา”

 

          ผู้สมัคร ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบทุกรายการ ทั้งการสอบภาควิชาการ การสอบความถนัดและวิภาววิสัย การสอบสัมภาษณ์ พลศึกษา และการตรวจร่างกายทางการแพทย์

          ผู้สมัคร ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง หลักฐานการสมัครที่ระบุ  ไว้ในข้อ ๓ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวและลงชื่อรับทราบผลการสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐

 
 

หมายเหตุ    ๑.  คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการนี้ ถือว่าเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัครและโรงเรียนจ่าอากาศขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้

                     ๒. เอกสารต่าง ๆ  ที่ระบุไว้ว่าไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ให้ผู้สมัครทำสำเนาหรือถ่ายเอกสารพร้อมทั้งเจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างอื่น) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕.  การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

          ๕.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเป็นพิเศษ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้

                 ๕.๑.๑  สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น ตามลำดับ (ตัวอย่างใบแบบคำรับรอง
ใน ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่างๆ)

                 ๕.๑.๒  ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้คะแนนเพิ่ม ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

                 ๕.๑.๓  ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

         ๕.๒   วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

                 ๕.๒.๑   พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ตามข้อ ๔.๑๒

                 ๕.๒.๒  พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จาก http://www.atts.ac.th หรือใช้แบบรายงาน ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ถ้ามี) หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่าง ๆ แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

                 ๕.๒.๓  แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์ตามข้อ ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด
ดูตัวอย่าง แบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ จากผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้องผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามลำดับ (ถ้ามี) หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่าง ๆ

                 ๕.๒.๔  จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ที่กำลังพล โรงเรียน
จ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่กำลังพล  โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐  วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ”ตั้งแต่วันที่พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ จนถึงวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

          ๕.๓  ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกัน ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่างเดียว

          ๕.๔  ผู้ที่ได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ หรือข้อ ๕.๑.๓  ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามความในข้อ ๕.๑.๑  ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้

          ๕.๕  ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ทุกรอบ

          ๕.๖  โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครไปพร้อมหลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย

๖.    การประกาศสถานที่สอบ

          ผู้สมัคร ตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบทาง INTERNET;http://www.atts.ac.thตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ เป็นต้นไป

๗.  สถานที่สอบ

          การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานที่ที่ได้ประกาศทาง INTERNET; http://www.atts.ac.th

          การสอบความถนัดและวิภาววิสัย   สอบที่  โรงเรียนจ่าอากาศ  ตามวัน-เวลา ที่กำหนด

          การตรวจร่างกายทางการแพทย์ ตรวจที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยให้ไปพร้อมกันที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน-เวลาที่กำหนด

          การสอบสัมภาษณ์  สอบที่  โรงเรียนจ่าอากาศ  ตามวัน-เวลา ที่กำหนด

          การสอบพลศึกษา สอบที่  โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน-เวลา ที่กำหนด (ให้นำชุดกีฬาและกางเกง
ว่ายน้ำไปด้วย)

๘.      การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ จะกระทำตามลำดับดังนี้

          ๘.๑  การสอบภาควิชาการ (วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๐)

                 ๘.๑.๑  วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ตามหลักสูตรปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนรวมทั้งสิ้น  ๗๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้

                             วิชาคณิตศาสตร์                     คะแนนเต็ม   ๒๐๐   คะแนน

                             วิชาวิทยาศาสตร์                    คะแนนเต็ม   ๒๐๐   คะแนน

                             วิชาภาษาอังกฤษ                    คะแนนเต็ม   ๑๗๕   คะแนน

                             วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา      คะแนนเต็ม   ๑๒๕   คะแนน

เนื้อหาในแต่ละวิชาครอบคลุมความรู้ตามระดับที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติ

ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการจะต้องมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐

 

                 ๘.๑.๒  การปฏิบัติในการสอบ และข้อห้ามต่าง ๆ

                          ๘.๑.๒.๑  ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง เพื่อเข้าแถวรวมพล

                          ๘.๑.๒.๒  ผู้เข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลา เกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ

                          ๘.๑.๒.๓  วางบัตรประจำตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะสอบ  ถ้าบัตรหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าห้องสอบ

                          ๘.๑.๒.๔  ห้ามนำเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคำนวณและเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

                          ๘.๑.๒.๕  ระวังอย่าให้กระดาษคำตอบฉีกขาด มีรอยยับหรือสกปรก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

                          ๘.๑.๒.๖  ห้ามเปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับคำสั่ง

                          ๘.๑.๒.๗  ห้ามพูดคุยหรือปรึกษากัน หากสงสัยให้ยกมือขึ้นและถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น

                          ๘.๑.๒.๘  ห้ามนำปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด

                          ๘.๑.๒.๙  ห้ามทำลักษณะท่าทางหรือส่งสัญญาณที่สื่อได้ว่ากระทำการทุจริตการสอบ ถ้าผู้ควบคุมการสอบตรวจพบ จะถือว่าผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์สอบ

          ๘.๒   การประกาศผลสอบภาควิชาการ

                  ประกาศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ล่วงหน้า ทาง INTERNET http://www.atts.ac. th และ SMS(พิมพ์ “atts”เว้นวรรค“เลขประจำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข “๔๘๔๗๘๒๑” ผู้สมัครสามารถส่งคำขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบเลขประจำตัวผู้สมัคร) ในวันที่
๙มี.ค.๖๐ และประกาศผลสอบผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการอย่างเป็นทางการเรียงตามหมายเลขผู้สมัครในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการต้องไปลงชื่อรับทราบกำหนดวันตรวจร่างกายทางการแพทย์ สอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา และต้องส่งใบสมัครฉบับจริง (การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริง
ตามข้อ ๔.๑๒) และหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๓  ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

กรณีที่ผู้สมัครมาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนหรือส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานอื่น ๆ แทนก็ได้ แต่ต้องมอบบัตรประจำตัวผู้สมัครให้ไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วยมิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์

          ๘.๓  การสอบความถนัด (๑๐๐ คะแนน) และสอบวิภาววิสัย

                 ๘.๓.๑  การสอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ์ การฝึกฝนตนเองที่ได้รับหรือสั่งสมไว้จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้นๆ ได้อย่างดี

                 ๘.๓.๒  ให้ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการไปพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๐
เวลา๐๗.๐๐ น.(ต้องเตรียมดินสอ 2B พร้อมยางลบ เพื่อใช้ในการสอบด้วย)

          ๘.๔  การตรวจร่างกายทางแพทย์ สอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา

                 ๘.๔.๑  ให้ผู้สมัครที่ต้องตรวจร่างกายทางแพทย์ ไปพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา
ที่กำหนด

                 ๘.๔.๒  การตรวจร่างกายทางแพทย์ (ให้ผู้สมัครงดอาหาร ยาและน้ำก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่จะนำผู้สมัครไปรับการตรวจร่างกายทางแพทย์จากคณะกรรมการกรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้สมัครต้องเสียค่าตรวจร่างกายทางแพทย์ตามที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรียกเก็บ(จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบภาควิชาการ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรค หรือความพิการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย มาตรฐานการตรวจทางแพทย์ฯ ซึ่งการตรวจร่างกายทางการแพทย์นั้น จะยึดถือ

“การตัดสินของคณะกรรมการทางการแพทย์  กรมแพทย์ทหารอากาศ  ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลอื่นๆ”

                 ๘.๔.๓  การสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) จะสอบทางด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ ดังนี้

                          ๘.๔.๓.๑  การปฏิบัติตามคำสั่ง ๒๐ คะแนน (ความเข้าใจคำสั่ง, ความรวดเร็ว,
ความถูกต้อง, ความเข้มแข็ง และควบคุมอารมณ์)

                          ๘.๔.๓.๒  ลักษณะทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน,
ความสมบูรณ์ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม)

                          ๘.๔.๓.๓  ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน,ความปกติของเสียง และความถูกต้องของภาษาพูด)

                          ๘.๔.๓.๔  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์)

                          ๘.๔.๓.๕  ความรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศการเมือง และศาสนา,สังคม และวัฒนธรรม)

                 ๘.๔.๔  การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  (ให้นำชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ำไปด้วย)

                           ๘.๔.๔.๑  สถานีที่ ๑ ดึงข้อราวเดี่ยว  ๑๐ ครั้ง                    ๒๐ คะแนน

                           ๘.๔.๔.๒  สถานีที่ ๒ วิ่งระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร                 ๒๐ คะแนน

                           ๘.๔.๔.๓  สถานีที่ ๓ ลุก-นั่ง จับเวลา   ๓๐ วินาที                ๒๐ คะแนน

                           ๘.๔.๔.๔  สถานีที่ ๔ ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล                      ๒๐ คะแนน

                          ๘.๔.๔.๕  สถานีที่ ๕ ว่ายน้ำ จับเวลา ระยะทาง ๕๐ เมตร       ๒๐ คะแนน          

๘.๕  การประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย (วิธีปฏิบัติของผู้สอบได้และผู้สอบได้ลำดับสำรอง)

                 ๘.๕.๑  ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ล่วงหน้า ทาง INTERNET  ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้องSMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข “๔๘๔๗๘๒๑” ผู้สมัครสามารถส่งคำขอการรับทราบผลสอบได้ตั้งแต่ทราบว่าสอบผ่านภาควิชาการ)  ในวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ และประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

                 ๘.๕.๒  ผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง จะประกาศผลเรียงตามลำดับคะแนน

                 ๘.๕.๓  ผู้ที่สอบได้และผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครไปแสดงตนและลงชื่อรับทราบผลการสอบต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งรับเอกสารประกอบการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ  ในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (หากผู้ที่สอบได้หรือสอบได้ลำดับสำรอง ไปดำเนินการด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน นำบัตรประจำตัวผู้สมัครของผู้สอบได้ไปดำเนินการแทนก็ได้)

          ๘.๖  การส่งเอกสารแสดงผลการเรียน

                  ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการต้องนำใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง (ตัวอย่างตาม ผนวก ช – ๑ ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่าง ๆ) หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง (ตัวอย่างตาม ผนวก ช – ๒ ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม แบบฟอร์มต่าง ๆ) ไปแสดงต่อกรรมการสอบ โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมทั้งทำสำเนาเอกสารนั้นไว้แล้วคืนเอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัคร ผู้สมัครจะนำส่งด้วยตนเองหรือให้ผู้แทนดำเนินการให้ก็ได้โดยส่งที่ กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันราชการ)  หากไม่นำไปแสดงหรือส่งเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๙.  การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

          ๙.๑  ผู้ที่สอบได้ และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ต้องนำผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ๑ คน ทำสัญญาที่โรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมด้วยหลักฐานฉบับจริง และถ่ายเอกสาร อย่างละ ๕ ฉบับ ดังนี้

                 ๙.๑.๑  หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง ถ้าไม่สามารถนำไปแสดงในวันทำสัญญาได้ ถือว่าสละสิทธิ์

                 ๙.๑.๒  ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙)

                 ๙.๑.๓  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

                 ๙.๑.๔  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และของมารดาผู้ให้กำเนิด ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำใบมรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนคนตายของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

                 ๙.๑.๕  ในกรณีบิดา หรือมารดาผู้ให้กำเนิดสาบสูญ ให้นำใบสำคัญจากศาลไปแสดงว่าเป็นบุคคลสาบสูญ และผู้สาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง

                 ๙.๑.๖  ในกรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้นำใบสำคัญการหย่า ไปแสดง

                 ๙.๑.๗  ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องนำหลักฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรมไปแสดง

          ๙.๒  ผู้ปกครองต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพโดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องบรรลุนิติภาวะ

          ๙.๓  ผู้ค้ำประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรประจำการ หรือข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญงาน หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่ (ผู้ค้ำประกัน ๑ คน ค้ำประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน)

          ๙.๔  ในกรณีที่ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องนำคู่สมรสไปทำสัญญาพร้อมกัน
หากคู่สมรสไม่สามารถไปทำสัญญาได้ ให้นำใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสไปแสดงด้วย

          ๙.๕  ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยาถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน)

          ๙.๖  ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องนำบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุไปแสดง และถ่ายเอกสารคนละ ๑ ฉบับ

          ๙.๗  ข้อผูกพันกับทางราชการ

                 ๙.๗.๑  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เท่าของจำนวนปีที่ศึกษา และรวมทั้งปีที่เรียนซ้ำชั้น

                 ๙.๗.๒  ผู้ที่รับราชการไม่ครบกำหนด ตามข้อ ๙.๗.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญา  โดยต้องชำระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็นรายเดือน ตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน

                 ๙.๗.๓  นักเรียนจ่าอากาศที่เหล่าทัพอื่นหรือหน่วยงานอื่นฝากเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพ หรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่ทำไว้

กับเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้น     

๑๐.  การเรียกบุคคลสำรอง

          โรงเรียนจ่าอากาศ จะประกาศรายชื่อบุคคลสำรองไว้ให้ทราบ หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ จะเรียกบุคคลสำรอง (เฉพาะผู้ที่ลงชื่อรับทราบการประกาศผลเท่านั้น) ตามลำดับที่  ที่ประกาศไว้ เข้าทดแทนตามลำดับ โดยผู้สอบได้ลำดับสำรอง ฟังผลวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. และทำสัญญาวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

๑๑.  การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

          รายงานตัวที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๐เวลา ๐๘.๐๐ น.(หากไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) และให้ผู้สมัครนำเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้มาด้วย คือ

          ๑๑.๑  ใบแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม เข้าบ้านเลขที่ ๑๗๑/๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (การแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เม.ย.๖๐)    

          ๑๑.๒  สิ่งของเครื่องใช้ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนด (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย)

๑๒.  การหมดสิทธิ์

          ๑๒.๑  ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ

                   ๑๒.๑.๑  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒  และมีขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ได้ตามเกณฑ์ ตามผนวก ก

                   ๑๒.๑.๒  หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓  อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ

          ๑๒.๒  ผู้หมดสิทธิ์ในการสอบภาควิชาการ คือ

                   ๑๒.๒.๑  ผู้ที่ทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ

                   ๑๒.๒.๒  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ดังนี้

                             ๑๒.๒.๒.๑  เข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ

                             ๑๒.๒.๒.๒  ห้ามนำเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคำนวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

                             ๑๒.๒.๒.๓  ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคำสั่ง

                             ๑๒.๒.๒.๔  ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น

                             ๑๒.๒.๒.๕  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนด

                             ๑๒.๒.๒.๖  ห้ามนำปัญหาสอบและใบคำตอบออกนอกห้องสอบ

          ๑๒.๓  ผู้หมดสิทธิ์ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ

                   ๑๒.๓.๑  ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒

                   ๑๒.๓.๒  ผู้ที่ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙.๒ ถึงข้อ ๙.๖

                   ๑๒.๓.๓  ผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด

          ๑๒.๔  ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ตามข้อ ๑๑

๑๓.  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ      

          ๑๓.๑  ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด

          ๑๓.๒  ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติตามที่ทางราชการกำหนด

          ๑๓.๓  ได้รับอัตราเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

          ๑๓.๔  โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วน เป็นค่าอาหาร

๑๔.  สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา       

          นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกำหนด  หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน อัตราเงินเดือนดังกล่าว  เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ  ตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑๕.  การดำเนินการเก็บรักษา และ/หรือทำลายเอกสาร

        การดำเนินการเก็บรักษา และ/หรือ ทำลายเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

          ๑๕.๑  แม่พิมพ์ข้อสอบทำลายทันทีเมื่อจัดพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ๑๕.๒  กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ  เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วจึงทำลาย

          ๑๕.๓  เอกสารบันทึกคะแนน เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงทำลาย

          ๑๕.๔  ปัญหาสอบภาควิชาการ เก็บรักษาไว้จำนวน ๕ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวนที่เหลือทำลายทันทีเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร

          ๑๕.๕  ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี แล้วจึงทำลาย

๑๖.  การเลือกเหล่าทหาร

          ผู้สมัคร เมื่อเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้ว จะจัดลำดับใหม่ โดยใช้ผลการเรียนตามหลักสูตรที่นักเรียนจ่าอากาศศึกษา เป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อเลือกบรรจุในเหล่าทหารตามที่ต้องการ ดังนี้

          ๑๖.๑  ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สามารถเลือกบรรจุในทุกเหล่าทหาร จำนวน ๗ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร

          ๑๖.๒  ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปะหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สามารถเลือกบรรจุในเหล่าทหาร จำนวน ๕ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร

          ๑๖.๓  ผู้สมัครประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ทุกวุฒิการศึกษา  สามารถเลือกบรรจุ ในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร

สมัครงาน กรมยุทธการทหารอากาศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมยุทธการทหารอากาศ รับสมัคร สอบ กรมยุทธการทหารอากาศ2559 สอบ กรมยุทธการทหารอากาศ 59 ehenbook.com กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธการทหารอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments