โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -12 ก.พ. 2560 |นักเรียนช่างฝีมือทหาร


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ลิงค์: https://iqepi.com/36753/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 12 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบการและวิธีการสมัคร
เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สารบัญ
ลำดับ หน้า
๑ กล่าวนำ ๓
๒ การจัดการศึกษา ๓
๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๔
๔ การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๕
– สมัครทางอินเทอร์เน็ต ๕
– หลักฐานขอรับสิทธิพิเศษ ๖
๕ การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ ๖
– สอบภาควิชาการ ๖
– การประกาศผลสอบภาควิชาการ ๗
– การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ๗
– การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ๘
– สถานที่สอบ ๘
๖ การทำสัญญา ๘
๗ การหมดสิทธิ์สอบ ๙
๘ การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๐
๙ ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๐
๑๐ สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๐
๑๑ ข้อผูกพันทางราชการ ๑๑
ข้อมูลประกอบการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ผนวก ก แบบหนังสือรับรองการสำเร็จวิชาทหาร ๑๒
ผนวก ข แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ ฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ ๑๓
ผนวก ค การสอบพลศึกษา ๑๔
ผนวก ง หลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๖
ผนวก จ แผนที่สังเขปสถานที่รับสมัครและสถานที่สอบภาควิชาการ….และรถโดยสารที่ผ่าน ๒๓
—————————————————

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญาการป้องกัน
ร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) เพื่อผลิตช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กองทัพไทย ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความ
ชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม

๒.๑ โรงเรียนช่ำงฝีมือทหา ร จัดกา รศึกษาตามหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปีหลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า ปัจจุบัน
เปิดทำการสอนตามหลักสูตร จำนวน ๖ สาขา วิชาชีพ คือ
๒.๑.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (รหัสตัวอักษร ชบ.)
๒.๑.๒ วิชาชีพช่างเครื่องมือกล (รหัสตัวอักษร ชก.)
๒.๑.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (รหัสตัวอักษร ชล.)
๒.๑.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ (รหัสตัวอักษร ชย.)
๒.๑.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (รหัสตัวอักษร ชฟ.)
๒.๑.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร ชอ.)
๒.๒ การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ
๒.๒.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบ
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ประกอบติดตั้งและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วน
บางชนิดตามแบบที่กำหนด
๒.๒.๒ วิชาชีพช่างเครื่องมือกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิดอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรกล งานแม่แบบสำหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้อบกพร่อง และการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล
๒.๒.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อม
โลหะด้วยแก๊ส งานตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อม
๒. การจัดการ
ศึกษา
๑. กล่าวนำ

อัตโนมัติ งานเชื่อมทิก งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อ ภายในอาคาร งานติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ
งานตรวจสอบแนวเชื่อม งานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้างอะลูมิเนียม รวมทั้ง
งานเชื่อมและตัดใต้น้ำ
๒.๒.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อม
บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์
และการบำรุงรักษารถยนต์ทุกระบบตามคู่มือ
๒.๒.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้า
ภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง งานซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบ
มอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
๒.๒.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้ง
ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง
งานโทรทัศน์วงจรปิด โทรทัศน์สี ขาว-ดำ ระบบวีดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ งานแบบติดตั้ง และทดสอบงาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

๓.๑ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐
๓.๒ เป็นชายโสด อายุไม่ต่่ากว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ เมษายน ของปีที่
จะเข้ารับการศึกษา รับผู้เกิด ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ สำหรับบุคคลทั่วไป
ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน ๒๑ ปี
บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๙) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง (การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)
๓.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๓.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๕ มีผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่างๆ ตามแบบสัญญา
ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนด
๓.๖ ไม่เคยถูกปลดหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใด ๆ
๓.๗ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๘ ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๓
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

๔.๑ สมัครทางอินเทอร์เน็ต (เพียงทางเดียวเท่านั้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
๔.๑.๑ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th) เลือก “สมัคร
สอบ”
๔.๑.๒ อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละประเภทให้รอบคอบก่อนท่าการสมัคร
เนื่องจากเมื่อท่านสมัครแล้วจะสมัครซ้่า หรือเปลี่ยนประเภทการสมัครอีกไม่ได้
๔.๑.๓ เลือกประเภทการสมัครซึ่งมี ๓ ประเภทคือ
๔.๑.๓.๑ สมัครภาคปกติค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม
๔๕๐ บาท
๔.๑.๓.๒ สมัครภาคสมทบ ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท
รวม ๔๕๐ บาท
๔.๑.๓.๓ สมัครทั้งสองภาค ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท
รวม ๘๕๐ บาท
๔.๑.๔ กรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบให้ครบทุกช่อง
๔.๑.๕ กรณีที่ท่านมีสิทฺธิพิเศษตามกำหนดในระเบียบการ ให้ท่านเลือกประเภทสิทธิพิเศษ
แล้วส่งหลักฐาน (เอกสารสิทธิพิเศษฉบับจริง) ไปที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารก่อนวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เมื่อ
ทางโรงเรียนได้รับหลักฐานแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
๔.๑.๖ พิมพ์ใบสมัครไปทำการชำระเงินค่าสมัคร (สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ไม่เกินวัน
จันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
๔.๑.๗ ต ร วจสอบสถำน ะกำ ร ชำ ระเงิน ที ่เว็บไซต์ของโ รงเ รียน ช ่างฝีมือทหำ ร
(www.mtts.ac.th)
๔.๑.๘ เมื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.๑.๙ ติดรูปผู้สมัครที่บัตรประจำตัวสอบในจุดที่กำหนด โดยใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด ๑ นิ้วครึ่ง
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ในชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้ม ไม่ใส่แว่นตา
๔.๑.๑๐ น่าบัตรประจ่าตัวสอบ พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ (ผู้สมัครต้องมี
หลักฐานทั้งสองอย่าง หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ)
หมายเหตุ ๑. ข้อสอบที่ใช้ใช้ปัญหาสอบชุดเดียวกัน และสอบ วัน เวลา เดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พร้อมกัน ทุกภาค
๒. ระเบียบการไม่มีจำหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
www.mtts.ac.th ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๔.๒ กรณีลืม หรือทำบัตรสอบหายให้ผู้สมัครติดต่อ กองอำนวยการ ณ สถานที่สอบโดยนำรูปถ่าย
ตามข้อ ๔.๑.๙ มาด้วยเพื่อขอทำบัตรใหม่
๔. การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

๔.๓ หลักฐานขอรับสิทธิพิเศษ (ถ้ามี)
๔.๓.๑ หนังสือรับรอง แสดงว่าสอบวิชาทหารได้ ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ปี ๑, ๒ และ ๓ เพิ่มให้ร้อยละ ๒, ๓ และ ๔
ของคะแนนรวมภาควิชาการ ตามลำดับ (แบบหนังสือ ตามผนวก ก)
๔.๓.๒ หนังสือรับรอง แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่
ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔.๓.๓ หนังสือรับรอง แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบ
อันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือ
ต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ หรือบำเหน็จพิเศษตาม
ข้อบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ
เหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔.๓.๔ การได้รับเพิ่มคะแนนพิเศษตามข้อ ๔.๓.๒ และ ๔.๓.๓ ให้คิดเฉพาะในกรณีที่ได้เพิ่ม
คะแนนมากแต่อย่างเดียว และถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามข้อ ๔.๓.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มคะแนนขึ้นอีกตามเกณฑ์
ของชั้นปีที่สอบได้
๔.๓.๕ หนังสือรับรองขอรับสิทธิพิเศษ และคะแนนพิเศษ เอกสารสิทธิพิเศษตามข้อ ๔.๓
(ถ้ามี) ให้ส่งถึง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (แผนกธุรการ) ซอย พหลโยธิน ๓๐ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ดูตราประทับของไปรษณีย์ เป็นสำคัญ) และวงเล็บมุมซองด้านล่าง
ขวาว่า “สิทธิพิเศษ” หรือส่ง ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (แผนกธุรการ) (แบบหนังสือรับรองขอรับสิทธิพิเศษ
และคะแนนพิเศษ ตามผนวก ก-ข)

๕.๑ สอบภาควิชาการ
๕.๑.๑ วิชาที่สอบคัดเลือก มีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ภายในขอบเขตของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ม.๑ – ม.๓)
ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ลักษณะ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๑.๔ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๕.๑.๑.๕ วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
รวม ๔๐๐ คะแนน
๕. การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ

๕.๑.๒ การปฏิบัติในการสอบ และข้อห้ามต่าง ๆ
๕.๑.๒.๑ ผู้สมัครสอบนำเครื่องเขียนมาเอง โดยใช้ดินสอด่า ขนาด ๒ บี ขึ้นไป
และยางลบดินสอ เพื่อใช้ในการสอบ และไม่อนุญาตให้นำกระดาษทด หรือกระดาษร่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ เข้าไปในห้องสอบ
๕.๑.๒.๒ ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่อตรวจสอบผังห้องสอบ และ
ที่นั่งสอบ รวมทั้งรอฟังคำสั่งหรือคำชี้แจงอื่น ๆ จากกรรมการ
๕.๑.๒.๓ ถ้าไปถึงสถานที่สอบสายเกินเวลาเริ่มสอบจะต้องพบกรรมการอำนวยการ
ก่อน ถ้าสายเกิน ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
๕.๑.๒.๔ ผู้สมัครสอบจะต้อง น่าบัตรประจ่าตัวสอบ และบัตรประจ่าตัว
ประชาชน ติดตัวมาทุกครั้ง ที่เข้าสอบ มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
๕.๑.๒.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ
๕.๑.๒.๖ ให้ผู้สมัครสอบ รอ ณ บริเวณหน้าห้องสอบ เพื่อรอฟังคำสั่งกรรมการ
๕.๑.๒.๗ เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขประจำตัวสอบที่กำหนด
๕.๑.๒.๘ วางบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไว้มุมโต๊ะด้านขวา
๕.๑.๒.๙ นั่งกอดอกฟังคำสั่งกรรมการ
๕.๑.๒.๑๐ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ยกมือสอบถามกรรมการ
๕.๑.๒.๑๑ ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
๕.๑.๒.๑๒ ห้ามนำเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบนอกจากเครื่องเขียนที่
กำหนด
๕.๑.๒.๑๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากกรรมการ
๕.๑.๒.๑๔ ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ นอกจากที่กำหนดไว้ลงในใบตอบ
ปัญหาสอบ
๕.๑.๒.๑๕ ห้ามพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ
๕.๑.๒.๑๖ ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเลื่อนโต๊ะสอบ
๕.๑.๒.๑๗ ห้ามลุกจากที่นั่งสอบถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ
๕.๑.๒.๑๘ ห้ามเอียงตัว เหลียวหลัง เคาะโต๊ะ ส่งสัญญาณ หรือกระทำการใด ๆ
อันส่อจะทุจริตในการสอบ
๕.๑.๒.๑๙ ห้ามนำใบตอบปัญหาสอบและปัญหาสอบออกจากห้องสอบ
๕.๑.๒.๒๐ เมื่อจะส่งใบตอบปัญหาสอบ ให้ยกมือแจ้งกรรมการ เพื่อเก็บใบตอบ
ปัญหาสอบ และปัญหาสอบ แล้วนั่งรอจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
๕.๑.๒.๒๑ เมื่อได้รับคำสั่งให้ออกจากห้องสอบให้ออกจากห้องสอบและลงจาก
อาคาร
๕.๒ การประกาศผลสอบภาควิชาการ ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์www.mtts.ac.th พร้อม
กับประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยประกาศเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัว
สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ ศึกษารายละเอียดจาก
เว็บไซต์เพื่อทราบกำหนดการตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา (การดูประกาศผลสอบ
ภาควิชาการผู้สมัครไม่ต้องมาด้วยตนเองก็ได้)
๕.๓ การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา (วันที่ ๑๓,๑๔ และ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐) ผู้สอบผ่านภาควิชาการรายงานตัว พร้อมจ่ายเงินค่าตรวจร่างกาย จ่านวน ๗๗๐.- บาท ในวัน
จันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. และตรวจเลือด, ปัสสาวะ,เอกซเรย์ ในวันเดียวกัน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกองแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สำหรับการสอบ พลศึกษา
สัมภาษณ์ ท่วงทีวาจาและตรวจร่างกาย จะดำเนินการในวันอังคารที่ ๑๔ และวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (เตรียมกางเกงกีฬาขาสั้นมาด้วย) รายละเอียดอื่น ๆ มีดังนี้
๕.๓.๑ การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จำนวน ๔ สถานี
ประกอบด้วย ดึงข้อ ลุกนั่งใน ๒ นาที ดันพื้นใน ๒ นาทีและวิ่ง ๘๐๐ เมตร (ตามผนวก ค)
๕.๓.๒ การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา เป็นการตรวจสอบบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ไหวพริบ
ปฏิภาณ ความสมบูรณ์ และความสมส่วนของร่างกาย
๕.๓.๓ การตรวจร่างกาย เป็นการตรวจรูปร่างลักษณะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย
รวมทั้งการตรวจโรคที่ขัดต่อการศึกษา และการเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ง)
หมายเหตุ: – ผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาควิชาการแล้ว ขาดสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา
หรือขาดการตรวจร่างกาย ให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์
– ในวันที่ ๑๔, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ แบ่งผู้สอบผ่านภาควิชาการเป็น ๒ กลุ่ม ซึ่งในแต่ละวันจะมี
การสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา จ่านวน ๑ กลุ่ม และตรวจร่างกาย จ่านวน ๑ กลุ่ม การแบ่งกลุ่ม
จะแจ้งให้ทราบ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์
๕.๔ การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
๕.๔.๑ จะประกาศผลสอบเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ อย่างเป็นทางการใน วันพุธที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๔.๒ ผู้สอบได้และผู้สอบได้สำรองนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน
ไปแสดง และลงชื่อรับทราบต่อคณะกรรมการในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมรับเอกสาร
ทำสัญญา ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และฟังคำชี้แจงในการทำสัญญา เวลา ๑๕.๐๐ น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละ
สิทธิ์ (หากผู้ที่สอบได้หรือผู้ที่สอบได้สำรองไปดำเนินการด้วยตนเองไม่ได้ ให้ผู้แทนหรือผู้ปกครองนำบัตร
ประจำตัวสอบไปดำเนินการแทนได้)
๕.๔.๓ ผู้ที่สอบได้สำรองจะประกาศผลเรียงตามลำดับคะแนน หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์
จะเรียกบุคคลสำรองตามที่ประกาศไว้เข้าทดแทนตามลำดับ โดยให้ฟังผลการเรียกเพื่อมาแทนผู้สละสิทธิ์ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๕ สถานที่สอบ (ผนวก จ)
๕.๕.๑ การสอบภาควิชาการ สอบที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
๕.๕.๒ การตรวจร่างกาย ตรวจที่อาคารกองแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ สอบที่อาคารกรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๕.๔ การสอบพลศึกษา สอบที่อาคารกรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร จะต้องทำสัญญา ณ โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร ในวันเสาร์ที่ ๒๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และ
บุคคลสำรองทำสัญญาในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ ผู้สอบได้ให้น่าผู้ปกครอง และผู้ค้่าประกันผู้ปกครอง พร้อมเอกสารที่ทางราชการก่าหนด
และค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร แจ้งให้ทราบ มาด่าเนินการท่าสัญญา ในวัน เวลา ที่ก่าหนด
๖. การทำสัญญา

๖.๒ คุณสมบัติของผู้ปกครอง
๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และยินยอมรับผู้สมัครสอบไว้ในปกครอง
โดยแท้จริง และยอมรับพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้
๖.๒.๒ ผู้ปกครองที่สมรสแล้ว ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสให้ทำสัญญายอมรับพันธกรณี
ที่ทางราชการกำหนดไว้
๖.๒.๓ ผู้ปกครองต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของทางราชการ มา
แสดงในวันทำสัญญา และถ่ายสำเนา หน้า – หลัง ไปด้วย จำนวน ๒ ฉบับ
๖.๓ คุณสมบัติของผู้ค้่าประกันผู้ปกครอง
๖.๓.๑ ต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ หรือข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๖.๓.๒ ผู้ค้ำประกันผู้ปกครองที่สมรสแล้ว ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสให้ทำสัญญา
ยอมรับพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้(วันทำสัญญาไม่ต้องนำคู่สมรสไปด้วยก็ได้)
๖.๓.๓ ผู้ค้ำประกันผู้ปกครองต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการไปแสดงในวันทำสัญญาและ
ถ่ายสำเนา หน้า – หลัง ไปด้วย จำนวน ๒ ฉบับ
๖.๔ ผู้ปกครองและผู้ค้่าประกันผู้ปกครองจะเป็นบุคคลเดียวกันไม่ได้
๖.๕ พระภิกษุหรือนักบวชในศาสนาใด ๆ เป็นผู้ปกครอง หรือ ผู้ค้่าประกันผู้ปกครอง ไม่ได้
๗.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร คือ
๗.๑.๑ ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓
๗.๑.๒ ขาดเอกสารตามข้อ ๔.๑.๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ
๗.๒ ผู้หมดสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก คือ
๗.๒.๑ ผู้ที่ทุจริตและ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ
๗.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้.
๗.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบ เกิน ๓๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ
๗.๒.๒.๒ ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์การคำนวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๒.๒.๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคำสั่ง
๗.๒.๒.๔ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น
๗.๒.๒.๕ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนด
๗.๒.๒.๖ ห้ามนำปัญหาสอบออกนอกห้องสอบ
๗.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในการท่าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร คือ
๗.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒
๗.๓.๒ ผู้ที่ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖.๒ ถึง ๖.๕
๗.๓.๓ ผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด
๗.๔ ผู้หมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร คือผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน
ช่างฝีมือทหาร ตามก่าหนด
๗. การหมดสิทธิ์สอบ
๑๐
๗.๕ การหมดสิทธิ์ภายหลังเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารแล้ว คือการที่ รร.ชท. สามารถ
ตรวจสอบและพบว่ามีการด่าเนินการทางทุจริตหรือร่วมด่าเนินการทางทุจริตในการเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ทุกกรณีหรือให้หลักฐาน เอกสารอันเป็นเท็จ

รายงานตัวที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ตามข้อ ๗.๔) และให้ผู้สอบได้นำเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้
มาด้วย (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบรอบสุดท้าย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต้น โดยประมาณ ดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น ประมาณ ๔๖,๖๘๐.- บาท
ภาคปลาย ประมาณ ๑,๓๕๐.- บาท
ชั้นปีที่ ๒ ภาคต้น ประมาณ ๒,๙๕๐.- บาท
ภาคปลาย ประมาณ ๑,๓๕๐.- บาท
ชั้นปีที่ ๓ ภาคต้น ประมาณ ๒,๙๕๐.- บาท
ภาคปลาย ประมาณ ๑,๓๕๐.- บาท
นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำ มีสิทธิและเงื่อนไขระหว่างศึกษาและเมื่อ
สำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ระหว่างเข้ารับการศึกษา
๑๐.๑.๑ เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๑๐.๑.๒ ทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ ๑๑๑.- บาท
๑๐.๑.๓ ทางราชการจ่ายค่าวัสดุฝึกให้
๑๐.๑.๔ มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษา
๑๐.๑.๕ ให้การรักษาพยาบาล ฟรี
๑๐.๒ เมื่อส่าเร็จการศึกษา
๑๐.๒.๑ จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑๐.๒.๒ ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑๐.๒.๓ สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้โดยขอ
อนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ
๘. การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๙. ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๑๐. สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๑๑
๑๑.๑ ในระหว่างศึกษา ถ้าลาออก หรือถูกปลดออก ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง จะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามสัญญา
๑๑.๒ เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้สมัครสอบจะต้องรับราชการ หรือทำงานในส่วนราชการหรือองค์การ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือตามความเห็นชอบของกระทรวงกลาโหม ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาที่ศึกษา
ถ้าลาออก หรือต้องออกจากราชการก่อนกำหนดนี้ ผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ทาง
ราชการตามสัญญา ที่กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนด
———————————————-
๑๑. ข้อผูกพันกับทางราชการ
๑๒
ผนวก ก
แบบหนังสือรับรองการส่าเร็จวิชาทหาร
ที่……………./…………..
ใบรับรองการส่าเร็จวิชาทหาร
ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกวิชาทหาร…………………………………….
ใบรับรองนี้แสดงว่า……………………………………………………………………………………………..หมายเลข
ทะเบียน……………………………………………………สอบได้วิชาทหารชั้นปีที่……………………………. ประจำปีการศึกษา
……………………………………………….จากสถานศึกษาวิชาทหาร…………………………….จังหวัด……………………………
ให้ไว้ ณ วันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ………………….
(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………………..)
ตำแหน่ง…………………………………………….
โทร……………………………………
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………………………………….
(……………………………………….)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หมายเหตุ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยราชการในสังกัด หน่วย
บัญชาการกำลังสำรอง มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบกเท่านั้น และเป็นหนังสือรับรองการสำเร็จวิชาทหาร
เท่านั้น หนังสือรับรองการกำลังศึกษาอยู่ ไม่สามารถใช้ขอสิทธิพิเศษได้
๑๓
ผนวก ข
แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ
ที่…………………. ชื่อหน่วย…………………………………………

วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ. ……………….
เรียน ประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ด้วย (ยศ, ชื่อ)………………………………นามสกุล……………………………………………………………….
ประเภท……………………………………………………….สังกัด…………………………………………………………………………..
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่…………………………………หมู่ที่……………….ถนน…………………………………………………….
แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ…………………………………..จังหวัด……………………………………..
ซึ่งเป็นบิดา/มารดาของผู้สมัคร ชื่อ……………………………………..นามสกุล…………………………………………………….
ได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม
หรือการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปรากฏว่า(ยศ,ชื่อ)……………………………………………………..
นามสกุล…………………………………………..ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ หรือบำเหน็จพิเศษ ตามข้อบังคับ หรือ
ระเบียบของทางราชการ หรือได้รับพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ดังนี้
๑. ……………………………………………………………………..พ.ศ……………………………….
๒. ……………………………………………………………………..พ.ศ……………………………….
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………………………………………
(…………………………………………)
(ตำแหน่ง)……………………………………………..
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร…………………….
รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………………….
(…………………………………..)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หรือทำหน้าที่ทะเบียนประวัติระดับ ผบ.พัน
หรือเทียบเท่าหัวหน้ากองขึ้นไป
๑๔
ผนวก ค
การสอบพลศึกษา
——————————
การสอบพลศึกษา จะทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จำนวน ๔ สถานี ประกอบด้วย ดึงข้อ ลุกนั่ง
ใน ๒ นาที ดันพื้นใน ๒ นาที และวิ่ง ๘๐๐ เมตร การให้คะแนนคิดเป็นร้อยละจากจำนวนครั้ง หรือจำนวนนาที
ที่ใช้เวลาปฏิบัติ ที่ผู้สมัครสอบสามารถทำได้ ตามตาราง ดังนี้
ดึงข้อ ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๑๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
การปฏิบัติ ทำได้
ดึงข้อต่อเนื่อง (ครั้ง) ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
คะแนนที่ทำได้ต่อครั้งคิดเป็น ๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐
ท่าลุกนั่ง (ภายในเวลา ๒ นาที)
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน
๓๔ ๑๐๐ ๒๕ ๗๓ ๑๖ ๔๖ ๗ ๑๙
๓๓ ๙๗ ๒๔ ๗๐ ๑๕ ๔๓ ๖ ๑๖
๓๒ ๙๔ ๒๓ ๖๗ ๑๔ ๔๐ ๕ ๑๓
๓๑ ๙๑ ๒๒ ๖๔ ๑๓ ๓๗ ๔ ๑๐
๓๐ ๘๘ ๒๑ ๖๑ ๑๒ ๓๔ ๓ ๗
๒๙ ๘๕ ๒๐ ๕๘ ๑๑ ๓๑ ๒ ๔
๒๘ ๘๒ ๑๙ ๕๕ ๑๐ ๒๘ ๑ ๑
๒๗ ๗๙ ๑๘ ๕๒ ๙ ๒๕
๒๖ ๗๖ ๑๗ ๔๙ ๘ ๒๒
ท่าดันพื้น (ภายในเวลา ๒ นาที)
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน
๒๒ ๑๐๐ ๑๖ ๗๐ ๑๐ ๔๐ ๔ ๑๐
๒๑ ๙๕ ๑๕ ๖๕ ๙ ๓๕ ๓ ๕
๒๐ ๙๐ ๑๔ ๖๐ ๘ ๓๐ ๒ ๐
๑๙ ๘๕ ๑๓ ๕๕ ๗ ๒๕ ๑ ๐
๑๘ ๘๐ ๑๒ ๕๐ ๖ ๒๐
๑๗ ๗๕ ๑๑ ๔๕ ๕ ๑๕
๑๕
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร
เวลา
(นาที: วินาที)
คะแนน เวลา
(นาที : วินาที)
คะแนน เวลา
(นาที: วินาที)
คะแนน เวลา
(นาที: วินาที)
คะแนน
๓ : ๑๕ ๑๐๐ ๓ : ๒๔ ๗๓ ๓ : ๓๓ ๔๖ ๓ : ๔๒ ๑๙
๓ : ๑๖ ๙๗ ๓ : ๒๕ ๗๐ ๓ : ๓๔ ๔๓ ๓ : ๔๓ ๑๖
๓ : ๑๗ ๙๔ ๓ : ๒๖ ๖๗ ๓ : ๓๕ ๔๐ ๓ : ๔๔ ๑๓
๓ : ๑๘ ๙๑ ๓ : ๒๗ ๖๔ ๓ : ๓๖ ๓๗ ๓ : ๔๕ ๑๐
๓ : ๑๙ ๘๘ ๓ : ๒๘ ๖๑ ๓ : ๓๗ ๓๔ ๓ : ๔๖ ๗
๓ : ๒๐ ๘๕ ๓ : ๒๙ ๕๘ ๓ : ๓๘ ๓๑ ๓ : ๔๗ ๔
๓ : ๒๑ ๘๒ ๓ : ๓๐ ๕๕ ๓ : ๓๙ ๒๘ ๓ : ๔๘ ๑
๓ : ๒๒ ๗๙ ๓ : ๓๑ ๕๒ ๓ : ๔๐ ๒๕
๓ : ๒๓ ๗๖ ๓ : ๓๒ ๔๙ ๓ : ๔๑ ๒๒

หมายเหตุ – เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่า ผ่าน
( ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน จากคะแนนรวม ๔๐๐ คะแนน )
-การสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกาย ให้เตรียมกางเกงกีฬาขาสั้น มาด้วย
๑๖
(ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร))
2
(m)
2
Kg
ผนวก ง
หลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติ
—————————————————
๑. ความสมบูรณ์ของร่างกาย จะต้องมีขนาดของร่างกายตามอายุไม่ต่่ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้
อายุ
ปี
ขนาดสูง
เป็น ซม.
น้่าหนัก
กก.
หน้าอกเมื่อหายใจเข้าออกเต็มที่
เป็น ซม.
หมายเหตุ
หายใจเข้า หายใจออก
๑๕ ๑๕๐ ๔๐ ๗๕ ๗๒
๑๖ ๑๕๒ ๔๒ ๗๖ ๗๒
๑๗ ๑๕๔ ๔๔ ๗๗ ๗๔
๑๘ ๑๕๖ ๔๖ ๗๘ ๗๕
๑๙ ๑๕๘ ๔๘ ๘๐ ๗๗
๒๐ – ๒๑ ๑๖๐ ๔๘ ๘๒ ๗๗ อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป
๒. ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อยู่ระหว่าง ๑๗ – ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– คำนวณมาจากอัตราส่วนของน้ำหนักและส่วนสูง สูตร BMI =
หรือ BMI =
๓. ลักษณะทั่วไป
– มีความสมส่วนของร่างกาย อกไม่บุ๋ม และร่างกายไม่ผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๔. ตา
๔.๑ ไม่บอด ไม่มีตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นตาแล้วการมองเห็นยังอยู่ใน
ระดับต่ำกว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๔.๒ ต้องอยู่ในลักษณะปกติทั้งสองข้าง
๔.๓ สายตาปกติ ไม่ใส่แว่นหรือเลนส์สัมผัส วัดการมองเห็นอยู่ในระดับ ไม่ต่ำกว่า ๖/๑๘ ทั้งสองข้าง
๔.๔ สายตาไม่สั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตาไม่ยาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
๔.๕ ไม่เป็นต้อกระจก (ต้อแก้วตา) ทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
๔.๖ ไม่เป็นต้อหิน (Glaucoma)
๔.๗ ไม่เป็นโรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)
๔.๘ ไม่มีกระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๔.๙ ไม่มีประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทำงานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3rd, 4th, 6th)
๔.๑๐ ไม่บอดสี อ่านสีสำคัญ ๒ สี แดง เขียว ได้
๕. หู คอ จมูก
๕.๑ ต้องอยู่ในลักษณะปกติ
๕.๒ มีการได้ยินเสียงเป็นปกติ หูไม่หนวกทั้งสองข้าง (หูหนวก คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ –
๒,๐๐๐ รอบต่อวินาทีหรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง)
น้ำหนัก (หน่วยเป็น
กิโลกรัม)
๑๗

๕.๓ ไม่มีภาวะหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
๕.๔ เยื่อแก้วหูไม่ทะลุทั้งสองข้าง
๕.๕ ไม่มีภาวะจมูกโหว่
๕.๖ ไม่มีภาวะเพดานโหว่หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด
๕.๗ ไม่มีภาวะต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ ความดันโลหิต ไม่สูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท และไม่ต่ำกว่า ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๒ ไม่มีหัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๖.๓ ไม่มีลิ้นหัวใจพิการ
๖.๔ ไม่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้างแรง หัวใจเต้นไม่เร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที
หรือไม่ช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที
๖.๕ ไม่เป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
๖.๖ ไม่เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
๖.๗ ไม่เป็นโรคหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๗. ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
๗.๑ ไม่เป็นโรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
๗.๑.๑ ไม่มีภาวะโลหิตจาง มีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ำกว่า ๑๓.๐ g/dl
๗.๑.๒ ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
๗.๑.๓ ไม่เป็นโรค Hemoglobin H
๗.๑.๔ ไม่เป็นโรค Hereditary Spherocytosis
๗.๒ ไม่มีภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
๘. ระบบทางเดินหายใจ
๘.๑ ไม่เป็นโรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
๘.๒ ไม่เป็นโรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบทางเดินหายใจ โดย
ตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital
Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
๘.๓ ไม่เป็นโรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
๘.๔ ไม่เป็นโรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด
๘.๕ ไม่เป็นโรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการ
นอนหลับ (Polysomnography)
๙. ระบบไต
๙.๑ ไม่เป็นไตอักเสบเรื้อรัง
– ไม่พบว่ามีอาการแสดงและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการอักเสบของไตนานมากกว่า ๓ เดือน
๙.๒ ไม่เป็นกลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๑๘

๙.๓ ไม่เป็นไตวายเรื้อรัง
– ไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) ตั้งแต่ระยะ (stage) ๓ ขึ้นไปมีการทำหน้าที่ของไต
(Glomerular Filtration Rate) น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตร/นาที/๑.๗๓ ตารางเมตร เป็นเวลานานกว่า ๓ เดือน
๙.๔ ไม่เป็นไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)
๙.๕ ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบไข่ขาว (Albumin) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป
๑๐. ระบบทางเดินอาหาร
๑๐.๑ ไม่มีตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลำ
๑๐.๒ ไม่เป็นตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
-ผลตรวจเลือดไม่พบ AST หรือALT มากกว่า ๒ เท่าของค่าปกติขอบบน ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๖ เดือน
๑๐.๓ ไม่เป็นตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
๑๐.๓.๑ ตรวจร่างกายไม่พบ spider Nevi, Palmar Erythema และ/หรือ
๑๐.๓.๒ ผลอัลตราซาวน์, CT Scan, ผลการตรวจชิ้นเนื้อตับทางพยาธิวิทยา ไม่พบตับแข็ง
๑๐.๔ ไม่มีริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
๑๑. ระบบผิวหนัง
๑๑.๑ ไม่เป็นคนเผือก (Albino)
๑๑.๒ ไม่เป็นโรคกายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
๑๑.๓ ไม่เป็นโรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital
Ichthyosiform Erythroderma)
๑๑.๔ ไม่เป็นโรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น เช่น โรค
สะเก็ดเงิน (Psoriasis) ที่มีพื้นที่มากกว่า ๑๐% ของพื้นที่ผิวกาย, Ectodermal Dysplasia (เป็นโรคที่ไม่มี
ต่อมเหงื่อ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน), Neurofibromatosis ที่เห็นนอกร่มผ้า เป็นต้น
๑๑.๕ ไม่เป็นแผลเป็น ปาน หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เป็นมากจนแลดูน่าเกลียด
๑๑.๖ ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ถ้ามีรอยสักต้องทำการรักษาลบรอยสักให้เรียบร้อย
๑๒. ระบบต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๑๒.๑ ไม่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
๑๒.๒ ไม่มีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
๑๒.๓ ไม่มีภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๑๒.๔ ไม่เป็นเบาหวาน
– ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบน้ำตาล (Sugar) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป
๑๒.๒ ไม่มีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
๑๒.๓ ไม่มีภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๑๒.๔ ไม่เป็นเบาหวาน
– ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบน้ำตาล (Sugar) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป
๑๒.๕ ไม่มีภาวะอ้วน (Obesity) มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
๑๒.๖ ไม่เป็นโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้ำอีเล็กโทรลัยท์
และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๑๒.๗ ไม่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
๑๙
๑๓. โรคติดเชื้อ
๑๓.๑ ไม่เป็นโรคเรื้อน
๑๓.๒ ไม่เป็นโรคเท้าช้าง
๑๓.๓ ไม่เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
– ไม่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) มีผลตรวจเป็นลบต่อเอชไอวี (anti-HIV negative)
๑๓.๔ ไม่เป็นโรคซิฟิลิส มีผลตรวจเป็นลบต่อวีดีอาร์แอล (VDRL nonreactive)
๑๓.๕ ไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg negative)
๑๓.๖ ไม่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจาย (Active Pulmonary Tuberculosis)
๑๔. โรคทางประสาทวิทยา
๑๔.๑ ไม่เป็นจิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation, Intellectual Disability) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐
หรือต่ำกว่านั้น
๑๔.๒ ไม่เป็นใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๔.๓ ไม่เป็นลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง (Electoencephalogram, EEG)
๑๔.๔ ไม่เป็นอัมพาต (Paralysis)ของ แขน ขา มือ หรือ เท้าชนิดถาวร
๑๔.๕ ไม่เป็นสมองเสื่อม (Dementia)
๑๔.๖ ไม่เป็นโรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
๑๔.๗ ไม่เป็นโรคกล้ามเนื้อหมดกาลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๕. โรคทางจิตเวช
๑๕.๑ ไม่เป็นโรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๑๕.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder )
๑๕.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder )
๑๕.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction)
๑๕.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
๑๕.๒ ไม่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ดังต่อไปนี้
๑๕.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode , Bipolar Affective Disorder )
๑๕.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
๑๕.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood
Disorder)
๑๕.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder )
๑๕.๓ ไม่เป็นโรคพัฒนาการทางจิตเวช ดังต่อไปนี้
๑๕.๓.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ำกว่านั้น
๒๐
๑๕.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive
Developmental Disorder) ที่มีขอบเขตการวินิจฉัยในภาวะโรคออทิสติก(Autistic Disorder) หรือออทิสซึม(Autism)
๑๕.๔ ไม่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder)
๑๕.๕ ไม่ใช้สารเสพติด
– ตรวจปัสสาวะ ไม่พบยาเสพติดทั้งยาบ้า กัญชา และมอร์ฟีน/เฮโรอีน
๑๖. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ และกามโรค
๑๖.๑ ไม่เป็นกะเทย (Hermaphrodism)
๑๖.๒ ไม่มีภาวะความผิดปกติขององคชาติ
๑๖.๓ ไม่มีภาวะหนังหุ้มปลายองคชาติรูดเปิดไม่ได้ (Phimosis) หรือรูดเปิดได้แต่รูดปิดกลับมาไม่ได้
(Paraphimosis)
๑๖.๔ ไม่มีภาวะลูกอัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ
๑๖.๕ ไม่มีอัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
๑๖.๖ ไม่มีถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
๑๖.๗ ไม่มีหลอดเลือดดำขอดในถุงอัณฑะที่เห็นได้ชัดเจน
๑๖.๘ ไม่มีภาวะลูกอัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)
๑๖.๙ ไม่เป็นไส้เลื่อน
๑๖.๑๐ ไม่เป็นกามโรค
๑๗.ระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
๑๗.๑ ไม่เป็นโรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
๑๗.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
– มีการอักเสบของข้อนานกว่า ๓ เดือน และรักษาต่อเนื่อง ๓ เดือน เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์
(Rheumatoid arthritis), ข้ออักเสบรีแอคทีฟ (Reactive arthritis), ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis)
๑๗.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
– มีภาพฉายรังสีร่วมกับมีช่องระหว่างข้อแคบ (joint space narrowing) และมีกระดูกงอก
(osteophyte)
๑๗.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
– มีอาการปวดหลังเรื้อรังนานเกิน ๓ เดือน ร่วมกับภาพถ่ายรังสียืนยันว่ามีข้อต่อระหว่าง
กระดูกก้นกบและกระดูกเชิงกรานอักเสบ Sacro-iliitis หรือมีภาวะ Bamboo Spine เช่น Ankylosing
spondylitis ข้ออักเสบรีแอคทีฟ (Reactive arthritis) ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis) เป็นต้น
๑๗.๑.๔ ข้อหลวมหลุดบ่อย
๑๗.๒ ไม่มีแขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๑๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๑๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๑๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๗.๒.๖ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๒๑
๑๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การ
ไม่ได้
๑๗.๓ ไม่มีคอเอียง (Torticolis) หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๑๗.๔ ไม่มีกระดูกสันหลังโก่ง (Kyphosis) หรือคด (Scoliosis) หรือแอ่น (Hyperlordosis) จนเห็นได้ชัด
หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๑๗.๕ ไม่มีกล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง ส่วนใดใช้
การไม่ได้
๑๗.๖ เอ็นร้อยหวายไม่สั้นหรือตึง (Short Achilles Tendon) จนไม่สามารถนั่งยองได้เต็มที่ แม้แก้ด้วยการ
แยกขากว้างเท่าระยะช่วงไหล่แล้วก็ตาม
๑๗.๗ ไม่มีกระดูกหักต่อไม่ติด หรือ ติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
๑๘. โรคอื่น ๆ
๑๘.๑ ไม่เป็นมะเร็ง (Malignant Neoplasm)
๑๘.๒ ไม่เป็นโรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๑๙. สุขภาพช่องปากและฟัน
๑๙.๑ ต้องมีฟันเคี้ยวอาหารได้ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กำหนดฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย
(Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and Canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง
๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วต้องได้รับการใส่ให้เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีทำสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้
ฟันตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นนั้น และจะต้องไม่มีคุณลักษณะดังนี้
๑๙.๑.๑ ฟันที่เป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัสดุไม่ถาวร
๑๙.๑.๒ ฟันที่อุด หรือทำครอบไม่เรียบร้อย
๑๙.๑.๓ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้อง
๑๙.๑.๔ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเก จนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟัน
ปลอม
๑๙.๑.๕ การทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับ เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน
๑๙.๒ ไม่มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด
๑๙.๓ ไม่มีการสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดไป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล
๑๙.๔ ไม่มีถุงน้ำ (Cysts) หรือเนื้องอกในช่องปาก
๑๙.๕ ไม่มีปากแหว่ง เพดานโหว่
๒๐. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๒๐.๑ การตรวจเลือด
๒๐.๑.๑ ไม่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) มีผลตรวจเป็นลบต่อเอชไอวี (anti-HIV negative)
๒๐.๑.๒ ไม่เป็นโรคซิฟิลิส มีผลตรวจเป็นลบต่อวีดีอาร์แอล (VDRL nonreactive)
๒๐.๑.๓ ไม่มีภาวะโลหิตจาง มีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ำกว่า ๑๓.๐ g/dl
๒๐.๑.๔ ไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg negative)
๒๐.๒ การตรวจปัสสาวะ
๒๐.๒.๑ ไม่พบไข่ขาว (Albumin) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป และน้ำตาล (Sugar) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป
๒๐.๒.๒ ไม่พบยาเสพติดทั้งยาบ้า กัญชา และฝิ่น/มอร์ฟีน/เฮโรอีน
๒๒
๒๑. เอกซเรย์ทรวงอก ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ
๒๑.๑ ไม่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจาย (Active Pulmonary Tuberculosis)
๒๑.๒ ไม่มีซีสต์ในปอด (Lung Cyst)
๒๑.๓ ไม่มีกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)
๒๒. โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเห็นว่าไม่
สมควรรับเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
—————————–
ค่าแนะน่าส่าคัญ
๑. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกรายจะต้องมารับการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และการตรวจร่างกายในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถรับประทานอาหารได้
ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่มประเภทกระตุ้นกำลัง ยาแก้ไอ และยาอื่น ๆ ทุกชนิด (หลังเที่ยงคืนจนถึง
ตรวจร่างกายเสร็จ) เพราะอาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ หลอดเลือด และปัสสาวะได้
๒. คืนก่อนวันรับการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอกและตรวจร่างกาย ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการควร
พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรนอนดึก
๓. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกรายที่มีฟันผุต้องไปรับการอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนวันที่มารับการตรวจร่างกาย
๔. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกรายที่มีขี้หูตัน ต้องไปรับการดูดขี้หูให้เรียบร้อยก่อนวันที่มารับการตรวจร่างกาย
๕. ตรวจตาบอดสีได้ด้วยตนเองที่ http://www.mtts.ac.th/MDSite/article0.html
—————————–
๒๓
ผนวก จ
แผนที่สังเขป สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ
๒๔
แผนที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สถานที่สอบ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๒๕
1.รถโดยสาร : ผ่าน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซอยพหลโยธิน 30
– ระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารประจำทาง ธรรมดา-ปรับอากาศ สาย 3, 12, 16, 24, 26, 28,
34, 39, 59, 63, 90, 104, 107, 112, 126, 129, 185, 188, 524, 543 ปอ.503, 509, 512, 513, 543,ปอพ.2,
5, 8 และรถตู้หลายสาย
– รถตู้โดยสาร รังสิต-มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รังสิต-หมอชิต, ปากเกร็ด-หมอชิต, มีนบุรี-หมอชิต
– สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 77, 96 ไปยังป้ายรถประจำทาง
สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 34, 39, 59
– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปลี่ยนเส้นทางที่ BTS สถานีพญาไท สาย
สุขุมวิท ปลายทางสถานีหมอชิต แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 34, 39, 59
– ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อรถโดยสารธรรมดา-ปรับอากาศ สาย 59
2.รถโดยสารประจำทาง : เข้าถึงอิมแพ็ค
หมายเลข 166 และ ปอ. 166 (อนุสาวรีย์ชัย – เมืองทองธานี)
จากแยกแจ้งวัฒนะ-วิภาวดี รังสิต
สาย 29 , 59 , 95 และ ปอ.4 , 10 , 13 , 19 (สายเหนือ)
สาย 29 , 52 และ ปอ.4 , 10 , 29 (สายใต้)
สาย 59 , 95 , 150 และ ปอ.13 (สายตะวันออก)
จากแยกปากเกร็ด
สาย 32 , 33 , 51 , 90 , 104 , ปอ.56 และ
ปอ.พิเศษ 1 (สายใต้)
จากถนนแจ้งวัฒนะ
สาย 52 , 150 , 356 และ ปอ. 150 , 356
รถสองแถว : จากถนนแจ้งวัฒนะ – เมืองทองธานี(สาย 1)
ถนนติวานนท์– เมืองทองธานี(สาย 2)
รถตู้โดยสาร : เมืองทองธานี – อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน)
เมืองทองธานี – รามฯ1
เมืองทองธานี – เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน)
เมืองทองธานี – เมเจอร์ รังสิต
เมืองทองธานี – สีลม
เมืองทองธานี – สนามหลวง
IMPACT Link : สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ทางด่วน) – เมืองทองธานี
IMPACT Shuttle Bus : บริการ รับ – ส่ง รอบอาคารแสดงสินค้า (ฟรี)
——————————————————————

สมัครงาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร งานราชการ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัคร สอบ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร2559 สอบ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 59 ehenbook.com โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments