Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -12 ก.พ. 2560 |นักเรียนช่างฝีมือทหาร

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ลิงค์: https://iqepi.com/36753/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 12 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบการและวิธีการสมัคร
เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สารบัญ
ลำดับ หน้า
๑ กล่าวนำ ๓
๒ การจัดการศึกษา ๓
๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๔
๔ การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๕
– สมัครทางอินเทอร์เน็ต ๕
– หลักฐานขอรับสิทธิพิเศษ ๖
๕ การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ ๖
– สอบภาควิชาการ ๖
– การประกาศผลสอบภาควิชาการ ๗
– การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา ๗
– การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ๘
– สถานที่สอบ ๘
๖ การทำสัญญา ๘
๗ การหมดสิทธิ์สอบ ๙
๘ การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๐
๙ ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๐
๑๐ สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๐
๑๑ ข้อผูกพันทางราชการ ๑๑
ข้อมูลประกอบการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ผนวก ก แบบหนังสือรับรองการสำเร็จวิชาทหาร ๑๒
ผนวก ข แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ ฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ ๑๓
ผนวก ค การสอบพลศึกษา ๑๔
ผนวก ง หลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑๖
ผนวก จ แผนที่สังเขปสถานที่รับสมัครและสถานที่สอบภาควิชาการ….และรถโดยสารที่ผ่าน ๒๓
—————————————————

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญาการป้องกัน
ร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) เพื่อผลิตช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กองทัพไทย ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความ
ชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม

๒.๑ โรงเรียนช่ำงฝีมือทหา ร จัดกา รศึกษาตามหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปีหลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า ปัจจุบัน
เปิดทำการสอนตามหลักสูตร จำนวน ๖ สาขา วิชาชีพ คือ
๒.๑.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (รหัสตัวอักษร ชบ.)
๒.๑.๒ วิชาชีพช่างเครื่องมือกล (รหัสตัวอักษร ชก.)
๒.๑.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (รหัสตัวอักษร ชล.)
๒.๑.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ (รหัสตัวอักษร ชย.)
๒.๑.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (รหัสตัวอักษร ชฟ.)
๒.๑.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร ชอ.)
๒.๒ การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ
๒.๒.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบ
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ประกอบติดตั้งและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วน
บางชนิดตามแบบที่กำหนด
๒.๒.๒ วิชาชีพช่างเครื่องมือกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิดอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรกล งานแม่แบบสำหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้อบกพร่อง และการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล
๒.๒.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อม
โลหะด้วยแก๊ส งานตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อม
๒. การจัดการ
ศึกษา
๑. กล่าวนำ

อัตโนมัติ งานเชื่อมทิก งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อ ภายในอาคาร งานติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ
งานตรวจสอบแนวเชื่อม งานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้างอะลูมิเนียม รวมทั้ง
งานเชื่อมและตัดใต้น้ำ
๒.๒.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อม
บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์
และการบำรุงรักษารถยนต์ทุกระบบตามคู่มือ
๒.๒.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้า
ภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง งานซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบ
มอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
๒.๒.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้ง
ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง
งานโทรทัศน์วงจรปิด โทรทัศน์สี ขาว-ดำ ระบบวีดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ งานแบบติดตั้ง และทดสอบงาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

๓.๑ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐
๓.๒ เป็นชายโสด อายุไม่ต่่ากว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ เมษายน ของปีที่
จะเข้ารับการศึกษา รับผู้เกิด ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ สำหรับบุคคลทั่วไป
ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน ๒๑ ปี
บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๙) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง (การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)
๓.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๓.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๕ มีผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่างๆ ตามแบบสัญญา
ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนด
๓.๖ ไม่เคยถูกปลดหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใด ๆ
๓.๗ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๘ ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๓
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

๔.๑ สมัครทางอินเทอร์เน็ต (เพียงทางเดียวเท่านั้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
๔.๑.๑ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th) เลือก “สมัคร
สอบ”
๔.๑.๒ อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละประเภทให้รอบคอบก่อนท่าการสมัคร
เนื่องจากเมื่อท่านสมัครแล้วจะสมัครซ้่า หรือเปลี่ยนประเภทการสมัครอีกไม่ได้
๔.๑.๓ เลือกประเภทการสมัครซึ่งมี ๓ ประเภทคือ
๔.๑.๓.๑ สมัครภาคปกติค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม
๔๕๐ บาท
๔.๑.๓.๒ สมัครภาคสมทบ ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท
รวม ๔๕๐ บาท
๔.๑.๓.๓ สมัครทั้งสองภาค ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท
รวม ๘๕๐ บาท
๔.๑.๔ กรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบให้ครบทุกช่อง
๔.๑.๕ กรณีที่ท่านมีสิทฺธิพิเศษตามกำหนดในระเบียบการ ให้ท่านเลือกประเภทสิทธิพิเศษ
แล้วส่งหลักฐาน (เอกสารสิทธิพิเศษฉบับจริง) ไปที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารก่อนวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เมื่อ
ทางโรงเรียนได้รับหลักฐานแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
๔.๑.๖ พิมพ์ใบสมัครไปทำการชำระเงินค่าสมัคร (สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ไม่เกินวัน
จันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
๔.๑.๗ ต ร วจสอบสถำน ะกำ ร ชำ ระเงิน ที ่เว็บไซต์ของโ รงเ รียน ช ่างฝีมือทหำ ร
(www.mtts.ac.th)
๔.๑.๘ เมื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.๑.๙ ติดรูปผู้สมัครที่บัตรประจำตัวสอบในจุดที่กำหนด โดยใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด ๑ นิ้วครึ่ง
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ในชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้ม ไม่ใส่แว่นตา
๔.๑.๑๐ น่าบัตรประจ่าตัวสอบ พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ (ผู้สมัครต้องมี
หลักฐานทั้งสองอย่าง หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ)
หมายเหตุ ๑. ข้อสอบที่ใช้ใช้ปัญหาสอบชุดเดียวกัน และสอบ วัน เวลา เดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พร้อมกัน ทุกภาค
๒. ระเบียบการไม่มีจำหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
www.mtts.ac.th ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๔.๒ กรณีลืม หรือทำบัตรสอบหายให้ผู้สมัครติดต่อ กองอำนวยการ ณ สถานที่สอบโดยนำรูปถ่าย
ตามข้อ ๔.๑.๙ มาด้วยเพื่อขอทำบัตรใหม่
๔. การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

๔.๓ หลักฐานขอรับสิทธิพิเศษ (ถ้ามี)
๔.๓.๑ หนังสือรับรอง แสดงว่าสอบวิชาทหารได้ ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ปี ๑, ๒ และ ๓ เพิ่มให้ร้อยละ ๒, ๓ และ ๔
ของคะแนนรวมภาควิชาการ ตามลำดับ (แบบหนังสือ ตามผนวก ก)
๔.๓.๒ หนังสือรับรอง แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่
ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔.๓.๓ หนังสือรับรอง แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบ
อันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือ
ต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ หรือบำเหน็จพิเศษตาม
ข้อบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ
เหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔.๓.๔ การได้รับเพิ่มคะแนนพิเศษตามข้อ ๔.๓.๒ และ ๔.๓.๓ ให้คิดเฉพาะในกรณีที่ได้เพิ่ม
คะแนนมากแต่อย่างเดียว และถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามข้อ ๔.๓.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มคะแนนขึ้นอีกตามเกณฑ์
ของชั้นปีที่สอบได้
๔.๓.๕ หนังสือรับรองขอรับสิทธิพิเศษ และคะแนนพิเศษ เอกสารสิทธิพิเศษตามข้อ ๔.๓
(ถ้ามี) ให้ส่งถึง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (แผนกธุรการ) ซอย พหลโยธิน ๓๐ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ดูตราประทับของไปรษณีย์ เป็นสำคัญ) และวงเล็บมุมซองด้านล่าง
ขวาว่า “สิทธิพิเศษ” หรือส่ง ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (แผนกธุรการ) (แบบหนังสือรับรองขอรับสิทธิพิเศษ
และคะแนนพิเศษ ตามผนวก ก-ข)

๕.๑ สอบภาควิชาการ
๕.๑.๑ วิชาที่สอบคัดเลือก มีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังก