กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ฯลฯ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

“กรมการแพทย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/36694/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 7,590-19,680
อัตราว่าง: 103
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

__________________________
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานกู้ชีพ พนักงานประจำตึก พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ และพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถีฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่งลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕6
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 154/๒๕๕6 ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕6
เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
(๑) กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง 10 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
(2) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
(3) กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑5,960 บาท
…//(4.)กลุ่มงาน..
– 2 –
(4) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร
อัตราว่าง 11 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑6,920 บาท( 5 ปี )
เดือนละ ๑9,680 บาท( 6 ปี )
(5) กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
(6) กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 14,200 บาท
(7) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท
(8) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑0,200 บาท
(9) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อัตราว่าง 4 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
(10) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
(11) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
(12) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท
…//(13.)กลุ่มงาน..
– 3 –
(13) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
(14) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
(15) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(16) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(17) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(18) กลุ่มงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(19) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(20) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
อัตราว่าง 19 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(21) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
…//ลักษณะงาน..
– 4 –
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ( เอกสารหมายเลข ๑ )
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕56
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายทรัพยากรบุคคล
ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด
๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา(Transcript) และปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ แนบพร้อมใบสมัคร
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
…//3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร..

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– 6 –
– เอกสารหมายเลข ๑ –
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัย
ของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษา
โรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัย
ปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ศึกษา
วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัด
สถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียมและ
ส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัย
และบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 7 –
2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ
วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและ
ติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
การแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 8 –
3. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ปุวยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์
โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ปุวยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม
ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ปุวย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ปุวยตาม
ปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิด
รังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การปูองกันอันตรายจากรังสีด้วย
วิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงาน
การปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 9 –
4. ตำแหน่ง เภสัชกร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์
ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 10 –
5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
และวิทยาศาสตร์ลักษณะงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผล ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้และถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ พิสูจน์ ยืนยัน การทำงานของเครื่องมือแพทย์ในสาขา
ต่างๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในหอผู้ป่วยและหอผู้ป่วยหนักเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานใน ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในงานวิสัญญีวิทยาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในห้องผ่าตัดเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานรังสี
รักษาและรังสีวินิจฉัยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องคลอดรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และ
เครื่องมือที่นำไปใช้รักษาอื่นๆ
 ปฏิบัติงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบและตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ เพื่อควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภัยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ปฏิบัติงานทดสอบ ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ในศูนย์สำรองเช่นเครื่องช่วยหายใจ และแนะนำแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานแก่ผู้ใช้
 พัฒนาระบบงานซ่อมระบบบำรุงรักษาและสอบเทียบและระบบสำรองเครื่องมืออุปกรณ์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ประเมิน คัดเลือก จัดทำคุณสมบัติเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ เช่นการพัฒนา ออกแบบและสร้างเครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ร่วมวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทาง
สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 ให้บริการทางวิชาการ เช่น จัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้และความเข้าใจในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย
 พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 พัฒนาคุณภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพ
สถานยาบาล และตรวจสอบควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเวลา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
– 11 –
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 12 –
6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลการวางแผนทรัพยากรบุคคลการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งการสรรหาการ
บรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
– ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
-ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– หลักการบริหารงานบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 13 –
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำ
รายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำ
หนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงิน
และบัญชี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 14 –
8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ
การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 15 –
9. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ช่างไฟฟูา ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแล
บำรุงรักษา ตรวจ ซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ.ช่วยคำนวณราคารายการ
และประมาณราคา ใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟูา เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทำสถิติ บันทึกประวัติการใช้และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟูา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเครื่องมือวัด
2. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 16 –
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรทำยาฉีด
ยาเม็ด และยาน้ำ การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทำบัญชี เวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
3.ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 17 –
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียนการจำแนก
ประเภทผู้ปุวยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่าง.ๆ.ให้รหัสทางการแพทย์
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 18 –
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Microsoft Office : Word, Excel)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)
๔. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 19 –
13. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ปุวย ทาง
ร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมปูองกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 20 –
14. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ
การรักษาทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 21 –
15. ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ทำการกู้ชีพผู้ปุวยในภาวะวิกฤต ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพของผู้ปุวย โดยการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และขั้นภาวะวิกฤต รวมทั้งรับ-ส่งวิทยุสื่อสารภายในเครือข่ายประจำศูนย์เขต และขับรถยนต์นำส่งผู้ปุวยเพื่อเข้ารับ
การรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านหลักสูตร
การอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง
(EMT-I 2 ปี)
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
– 22 –
16. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่างหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
– 23 –
17. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือเภสัชกรในขั้นตอนการทำ
ยาหรือผลิตยา โดยร่วมกับทีมงานวางแผน กำหนดปริมาณยาที่จะผลิตและการแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า จัดทำบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพ์สลากยาด้วยระบบสารสนเทศ รวมทั้งเตรียมยาและจ่าย
ยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอื่นๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ(ม.6)
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 24 –
18. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อกำหนดรายการอาหาร
และปรุงอาหารให้กับผู้ปุวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ปุวยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัด
เลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 25 –
19. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปูองกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 26 –
20. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖0
– 27 –
21. ตำแหน่ง พนักงานเปล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล
บำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กรมการแพทย์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมการแพทย์2559 สอบ กรมการแพทย์ 59 ehenbook.com กรมการแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments