ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ธ.ค. -7 ม.ค. 2560 |สอบภาค ก. กับคอมพิวเตอร์ รับสมัครได้ตลอดปีจนกว่าที่นั่งจะเต็ม


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36683/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบภาค ก. กับคอมพิวเตอร์ รับสมัครได้ตลอดปีจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. – 7 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.กรุงเทพมหานคร

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ี่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสอบ

2. การรับสมัครสอบ

2.1 รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ

2.2 กำหนดรอบการสอบ เดือนมกราคม – กันยายน 2560 รวมจำนวน 9 รอบสอบ (โดยมีจำนวนที่นั่งสอบ รอบสอบละ 110 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 990 ที่นั่งสอบ) ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 1)

2.3 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบ ณ ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัด นนทบุรี เท่านั้น

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพระากระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏบิัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3.2 ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสอบ

4. ขั้นตอนการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครและเลือกรอบสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกรายละเอียดและยืนยันใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน ทั้งนี้ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ

กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ประสงค์จะเลือก เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใดๆ ได้ เนื่องจากที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบแล้ว ผู้สมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้สมัครสอบไม่ชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนด

กรณีมีที่นั่สอบว่างจากากรไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างได้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  และสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะมีผู้สมัครและชำระเงินเต็มทุกที่นั่งสอบ

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกรอบสอบและกรอกใบสมัคร ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(2) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต หากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ระบบรับสมัครสอบจะยกเลิกใบสมัครสอบโดยอัตโนมัติ โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการำชระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ชำระเงินทันที

(2) ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต KTB NETBANK โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำรเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย NETBANK ได้ทันทีหลังจากยืนยันการสมัครสอบ หรือเลือกเมนู “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” ในเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อชำระเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และพิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน จากระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 ตรวสอบสถานะการสมัครสอบได้ทันทีหลังชำระเงิน

หลังกจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือก “Upload” รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี แล้วพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ หรือเลือกพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ การสมัรสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ เท่านั้น และเมื่อเลือกรอบสอบและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5.3 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเป็นไปตามที่ทสำนักงาน ก.พ. กำหนด

5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

5.5 ผู้สมัครสอบต้อรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องรกอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 1) ทางเว็บไซต็ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

7.1 ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ดังต่อไปนี้

(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านการคิดคำนวณ

โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ าและ

(ข) ด้านเหตุผล

โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านความเข้าใจภาษา

โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความ และตีความ และ

(ข) ด้านการใช้ภาษา

โดยทดสอบความสามรรถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

7.2 ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

8. หลักเกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

8.2 ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบครั้งเดียวกันนี้ สำนักงาน ก.พ. ไม่จัดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเง่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 2) ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยให้ยื่นสำเนาหลักฐานผลการทดสอบดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และผู้ที่ยื่นหลักฐานดังกล่าว ต้องเข้าอบวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการสอบที่ ก.พ. กำหนดด้วย

9. การส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารรถทั่วไปให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามช่องทาง และที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครฃ

10. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

10.1 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถนำหนังสือรับรองผลดังกล่าวไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดโยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น ในครั้งนั้นด้วย

10.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านกรวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

10.3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

10.4 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

(1) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

(2) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในวันสอบ

11. การขอดูผลคะแนนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “แสดงผลคะแนนสอบ” ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขั้นตอน

รอบสอบที่
1

รอบสอบที่
2
รอบสอบที่
3
รอบสอบที่
4
รอบสอบที่
5
รอบสอบที่
6
รอบสอบที่
7
รอบสอบที่
8
รอบสอบที่
9

มกราคม

2560

กุมภาพันธ์

2560

มีนาคม

2560

พฤษภาคม

2560

มิถุนายน

2560

สิงหาคม

2560

กันยายน

2560

1. กรอกใบสมัคร
และเลือกวันสอบ
ทางอินเทอร์เน็ต

ในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน
โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ

2. ปิดรับชำระเงิน อ.27 ธ.ค.
2559
อ.24 ม.ค.
2560
พ.15 ก.พ.
2560
อ.18 เม.ย.
2560
อ.23 พ.ค.
2560
อ.18 ก.ค.2560 อ.22 ส.ค.2560
3. ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ
(ภายในวันที่)
อ.30 ธ.ค.
2559
อ.31 ม.ค.
2560
พ.22 ก.พ.
2560
อ.25 เม.ย.
2560
อ.30 พ.ค.
2560
อ.25 ก.ค.
2560
อ.29 ส.ค.
2560
4. วันสอบ อ.10 ม.ค.
2560
อ.7 ก.พ.
2560
พ. 1 มี.ค.
2560
อ.2 พ.ค.
2560
อ.6 มิ.ย.
2560
อ.8 ส.ค.
2560
อ.15 ส.ค.
2560
อ.5 ก.ย.
2560
อ.12 ก.ย.
2560
5. ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่าน
(ภายในวันที่)
ศ.20 ม.ค.
2560
ศ.17 ก.ย.
2560
ศ.10 มี.ค.
2560
พฤ.11 พ.ค.
2560
ศ.16 มิ.ย.
2560
ศ.25 ส.ค.
2560
ศ.22 ก.ย.
2560
6. ออกหนังสือ
รับรองผล
การสอบผ่าน
(ภายในวันที่)
ศ.27 ม.ค.
2560
ศ.24 ก.พ.
2560
ศ.17 มี.ค.
2560
ศ.19 พ.ค.
2560
ศ.23 มิ.ย.
2560
พฤ.31 ส.ค.
2560
ศ.29 ก.ย.
2560

 

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 60
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 495
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.5
CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 60
TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 500

ให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนัั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 

 

(4)

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ.2559 สอบ ก.พ. 59 ehenbook.com ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ธ.ค. 2559
สอบวันที่: 10 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 20 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments