สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงบประมาณ

“สำนักงบประมาณ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36658/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและรักษาวินัยทางการคลัง ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลัง รายได้และหนี้สาธารณะ และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพในระยะปานกลางและระยะยาว จัดทำข้อเสนอนโยบายงบประมาณและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้อเสนอโครงสร้างงบประมาณ และการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การงบประมาณ นำผลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ ประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการงบประมาณกับองค์กรทางการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณ และความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผนจัดทำ บริหารและติดตามประเมินผล) และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การงบประมาณ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงบประมาณ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ รับสมัคร สอบ สำนักงบประมาณ2559 สอบ สำนักงบประมาณ 59 ehenbook.com สำนักงบประมาณ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments