กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ 17 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |167 อัตรา อาสาสมัครทหารพราน


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่

“กองทัพภาคที่ 3”

ลิงค์: https://iqepi.com/36516/ หรือ
ตำแหน่ง: 167 อัตรา อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,000-17,005
อัตราว่าง: 167
ปฏิบัติงานที่: พะเยา,น่าน,พิษณุโลก,กำแพงเพชร,แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ย. – 30 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทหารพรานที่ 33พิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทัพภาคที่ 3

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัรทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 167 อัตรา ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 35 อัตรา
 2. กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 33 อัตรา
 3. กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 70 อัตรา
 4. กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20 อัตรา
 5. กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
 5. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2539 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีพุทธศักราช 2558)
 7. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 8. สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัด กรมทหารพรานที่ 33 จะต้องมีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน ที่จะได้รับ

 1. เงินเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้รับตามระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2558 (เงินเดือน ขั้นที่ 1 (4,870 บาท) ถึงขั้นที่ 33 (16,790 บาท)) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ขั้นที่ 1 (5,130 บาท) ถึงขั้นที่ 25.5 (215 บาท)
 2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 2,500 บาท
 3. เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม 200 บาท/วัน

สมัครงาน กองทัพภาคที่ 3 งานราชการ พะเยา,น่าน,พิษณุโลก,กำแพงเพชร,แม่ฮ่องสอน กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร สอบ กองทัพภาคที่ 32559 สอบ กองทัพภาคที่ 3 59 ehenbook.com กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กองทัพภาคที่ 3 :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพภาคที่ 3 คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments