กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -29 พ.ย. 2559 |นายทหารสัญญาบัตร 206 อัตรา (ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมยุทธศึกษาทหารบก

“กรมยุทธศึกษาทหารบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/36474/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร 206 อัตรา (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 พ.ย. – 29 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบกกรุงเทพมหานคร

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนในกองทัพบก จำนวน 206 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

1.1 บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง

1.2 ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว)

1.3 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

2.1.1 เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525-2542)

2.1.2 ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ

2.1.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2.3 คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.1 และ 2.2)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญา ของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.104.3/ว 41 ลง 30 ก.ย. 53, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ด.54, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 11 ลง 13 ส.ค.56 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบกจริง

2.3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ

2.3.3 เป็นผู้มีคุณสมับติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

2.3.4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายสัญชาติ

2.3.5 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร

2.3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

2.3.7 ไม่อยู่ในสมณเพศ

2.3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

2.3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

2.3.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ

2.3.11 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน

2.3.12 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

2.4 คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.

2.4.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อได้จากประกาศรับสมัครสอบตามลิงค์ด้านล่าง

สมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก2559 สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก 59 ehenbook.com กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 22 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 2 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments